OPŠTI USLOVI PRODAJE PLOOM PROIZVODA

Na snazi od 8. maja 2024. godine

 

Ovim Opštim uslovima prodaje Ploom proizvoda („Opšti uslovi“) uređuju se:

1. Uslovi i pravila elektronske prodaje Proizvoda putem elektronske prodavnice Ploom Srbija, koja je dostupna na veb-sajtu www.ploom.rs („E-prodavnica“), tj. prava i obaveze trgovca, odnosno prodavca i potrošača, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje E-prodavnice.

E-prodavnica funkcioniše u cilju predstavljanja i elektronske prodaje proizvoda brenda Ploom, i to elektronskog uređaja za zagrevanje nesagorevajućeg duvanskog proizvoda ("Uređaj“), kao i pratećih komponenti i pribora, tj. dodatne opreme (sve zajedno označeno kao „Proizvod/i“).

Brend Ploom je u vlasništvu JTI grupe kompanija, kojoj pripada i organizator E-prodavnice JT INTERNATIONAL AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA, sa sedištem na adresi Subotički put 25, Senta, Republika Srbija, matični broj: 08052441, PIB: 101102656 („JTI“).

E-prodavnicom operativno upravlja trgovac MERCATA VT DOO NOVI SAD, sa sedištem na adresi Temerinska 102, Novi Sad, Republika Srbija, matični broj: 08762023, PIB: 101695403, kontakt telefon: +381 62 249 235, faks: +381 21 4722 524, mejl adresa: [email protected] („MERCATA VT“ ili „Prodavac“), saglasno ugovoru zaključenom između JTI-a i MERCATA VT-a. U skladu sa navedenim, MERCATA VT se smatra prodavcem u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS br. 88/2021).

Opšti uslovi predstavljaju odredbe ugovora između Prodavca i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči, odnosno izvrši kupovinu Proizvoda posredstvom E-prodavnice.

E-prodavnica je dostupna za kupovinu Proizvoda samo potrošačima sa teritorije Republike Srbije, bez Pokrajine Kosovo i Metohija, i istu mogu koristiti samo punoletna, tj. lica koja imaju najmanje 18 godina. Proizvodi su zbog svoje prirode i svrhe namenjeni isključivo punoletnim licima.

Korišćenje, odnosno kupovina Proizvoda putem E-prodavnice moguća je samo ukoliko potrošač, štikliranjem odgovarajućeg polja na Veb-sajtu, izričito potvrdi da je saglasan sa Opštim uslovima, tj. da u celosti prihvata odredbe istih i obavezuje se da postupa u skladu sa njima.

Na korišćenje veb-sajta na kojem je dostupna E-prodavnica (Veb-sajt) primenjuju se Uslovi korišćenja,  dok Vas u pogledu detalja obrade i zaštite Vaših podataka o ličnosti povodom korišćenja Veb-sajta i E-prodavnice pozivamo da se upoznate sa Politikom privatnosti.

2. Određena pitanja koja su od značaja za prodaju Proizvoda izvan E-prodavnice, tj. na prodajnim mestima kojima upravljaju partneri JTI-a i Prodavca, i to prava potrošača u slučaju nesaobraznosti i postupak reklamacije Proizvoda, kao i određeni prodajni podsticaji za kupovinu Proizvoda.

Osim putem E-prodavnice, maloprodaja Proizvoda se vrši i na prodajnim mestima trećih lica na teritoriji Republike Srbije, bez Pokrajine Kosovo i Metohija. JTI preko svojih partnera nastoji da obezbedi isti viši nivo prava i pogodnosti svim potrošačima koji kupuju Proizvode, nezavisno od konkretnog kanala prodaje.

 

Termini označeni u Opštim uslovima velikim početnim slovom predstavljaju definisane pojmove, i imaju značenje koje im je pripisano u odgovarajućoj definiciji (označenoj podebljanim slovima u zagradi) sa dejstvom u celom dokumentu Opštih uslova.

Opšti uslovi su sačinjeni u skladu sa odredbama propisa Republike Srbije, a naročito Zakona o trgovini (Službeni glasnik RS br. 52/2019), Zakona o elektronskoj trgovini (Službeni glasnik RS br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i Zakona o zaštiti potrošača, te svi termini koji ovde nisu izričito definisani imaju značenje utvrđeno navedenim propisima.

 

1. Zaključenje i važenje ugovora

1.1. Kreiranje narudžbine

Potrošač kreira narudžbinu dodavanjem izabranih Proizvoda u korpu, nakon čega unosi parametre za pristup svom prethodno registrovanom nalogu, tj. mejl adresu i lozinku. Alternativno, potrošač se može najpre prijaviti na svoj ranije registrovan nalog, pa zatim kreirati porudžbinu. Po pristupanju svom nalogu, potrošač dalje unosi ostale potrebne podatke ukoliko ih nije ranije uneo ili ih je potrebno izmeniti, i to adresu za isporuku, način plaćanja i kontakt podatke (mejl adresu i broj telefona).

Potrošač koji nije registrovan, odnosno koji nema kreiran nalog, da bi dovršio narudžbinu nakon dodavanja izabranih proizvoda u korpu, mora da se registruje, tj. da kreira nalog.

Maksimalna vrednost pojedinačne narudžbine je 30.000,00 dinara (RSD).

 

1.2. Potvrda narudžbine

Nakon kreiranja narudžbine, potrošač će na registrovanu mejl adresu dobiti mejl Prodavca sa obaveštenjem da je narudžbina uspešno kreirana, što predstavlja potvrdu ispunjenosti preduslova za dalju obradu narudžbine od strane Prodavca. Radi izbegavanja sumnje, ovim ne dolazi do zaključenja ugovora o prodaji. 

Potvrda narudžbine će sadržati jedinstveni broj narudžbine.

 

1.3. Zaključenje i važenje ugovora

Smatraće se da je ugovor zaključen dostavljanjem potrošaču mejla Prodavca sa obaveštenjem da je narudžbina prihvaćena, nakon čega će Proizvodi biti poslati, tj. otpremljeni putem kurirske službe, u skladu sa podacima koje je potrošač naveo prilikom kreiranja narudžbine.

Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke Proizvoda, Potrošaču dostaviti:

1) propisani obrazac za odustanak od ugovora (više informacija dostupno u odeljku 6.1. Opštih uslova);

2) obaveštenje iz člana 26. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača, zajedno sa obaveštenjem o pravima potrošača u slučaju nesaobraznosti Proizvoda;

3) pisani otpravak zaključenog ugovora o prodaji Proizvoda; i

4) račun.

Ugovor važi do ispunjenja prava i obaveza ugovornih strana (Prodavca i potrošača) po osnovu njega.

 

2. Opis i dostupnost Proizvoda

Prodavac će preduzeti sve razumne napore da obezbedi ažurnost podataka dostupnih u okviru E-prodavnice, što naročito podrazumeva opis Proizvoda, te podatke o dostupnosti Proizvoda (da li je određeni Proizvod „na stanju“ ili ne).

Grafički prikazi, tj. slike Proizvoda u okviru E-prodavnice su ilustrativne prirode, a pakovanje Proizvoda se može razlikovati on onog prikazanog u E-prodavnici. Pored toga, Proizvod može biti izmenjen radi usaglašavanja sa zakonskim, odnosno zahtevima drugih propisa, te radi manjih tehničkih prilagođavanja i unapređenja. Saglasno navedenom, Prodavac neće biti odgovoran u slučaju odstupanja isporučenog Proizvoda u odnosu na njegov prikaz/opis u E-prodavnici iz prethodno navedenih razloga.

Takođe, Prodavac neće biti odgovoran prema potrošaču u slučaju da određeni Proizvod ne bude dostupan u određenom trenutku, odnosno u slučaju da podatak o dostupnosti istog u E-prodavnici ne odgovara faktičkom stanju. U slučaju da Proizvod nije dostupan ili da iz bilo kog drugog razloga nije moguće prihvatiti narudžbinu, Prodavac će o tome obavestiti potrošača bez odlaganja.

 

3. Cena Proizvoda

Cene Proizvoda u okviru E-prodavnice su iskazane u konačnom iznosu, u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinarima (RSD), i sa uračunatim PDV-om.

Prodavac će preduzeti sve razumne napore da obezbedi ažurnost cena Proizvoda navedenih u okviru E-prodavnice, što naročito podrazumeva redovne provere i usklađivanja. U slučaju da je stvarna cena Proizvoda niža od cene istaknute u E-prodavnici, potrošaču će biti naplaćena stvarna cena, dok će, u slučaju da je stvarna cena Proizvoda viša od cene istaknute u E-prodavnici, potrošaču biti naplaćena istaknuta cena.

Prodavac zadržava pravo izmene cena Proizvoda, u svakom trenutku i bez prethodne najave. U slučaju izmene cene nakon potvrde narudžbine, potrošaču će biti naplaćena cena navedena u potvrdi. Ukoliko do promene cene dođe nakon kreiranja, a pre potvrde narudžbine, Prodavac će o tome obavestiti potrošača, u kom slučaju će potrošač imati pravo da odustane od zaključenja ugovora.

 

4. Način plaćanja

Potrošač može izvršiti plaćanje Proizvoda naručenih putem E-prodavnice na sledeće načine:

1) platnom karticom; ili

2) pouzećem.

 

4.1. Plaćanje platnom karticom

Za potrebe kupovine u E-prodavnici, potrošač može koristiti sledeće platne kartice: Visa, Mastercard, Maestro i Dina. 

Ukoliko se potrošač opredelio za plaćanje putem platne kartice, radi izvršenja plaćanja će biti preusmeren na veb-sajt pružaoca platnih usluga, na kojem će izvršiti unos neophodnih podataka (sa platne kartice). Ukoliko je transakcija uspešno obavljena, potrošač će biti preusmeren, tj. vraćen na Veb-sajt, uz obaveštenje da su odgovarajuća sredstva naplaćena sa njegovog računa. Ukoliko transakcija iz nekog razloga ne bude obavljena, potrošač će takođe biti vraćen na Veb-sajt, uz obaveštenje o neuspeloj transakciji, u kom slučaju će biti u mogućnosti da ponovo pokuša ili izabere drugi način plaćanja.

Iz razloga bezbednosti, podaci o platnoj kartici potrošača su vidljivi samo pružaocu platnih usluga, odnosno celokupan proces naplate se obavlja isključivo na veb-sajtu pružaoca platnih usluga. Saglasno navedenom, Prodavac ne snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju problema u funkcionisanju veb-sajta pružaoca platnih usluga, zloupotrebe platne kartice ili bilo kakvih drugih poteškoća, ograničenja ili nepravilnosti prilikom vršenja plaćanja.

Sva plaćanja će biti izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD).

U slučaju povraćaja sredstava potrošaču koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, Prodavac će izvršiti povraćaj posredstvom banke, tj. na račun korisnika.

 

4.2. Plaćanje pouzećem

Ukoliko se potrošač opredelio za plaćanje pouzećem, plaćanje se vrši prilikom preuzimanja pošiljke od strane potrošača.

Plaćanje pouzećem se vrši gotovinski ili platnim karticama kod kurira. Prilikom gotovinskog plaćanja, potrošač je u obavezi da pripremi potreban novčani iznos.

U slučaju povraćaja sredstava potrošaču koji je prethodno izvršio plaćanje pouzećem, Prodavac će povraćaj izvršiti na račun korisnika, ukoliko je plaćanje izvršeno platnom karticom, odnosno u gotovini (dostavom odgovarajućeg novčanog iznosa od strane kurirske službe), ako je plaćanje izvršeno gotovinski, osim ako se potrošač ne saglasi sa drugim sredstvom povraćaja sredstava od onog kojim je izvršio plaćanje.

Plaćanje pouzećem se takođe vrši isključivo u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD).

 

5. Isporuka

5.1. Način isporuke

Isporuka Proizvoda se vrši putem kurirske službe sa kojom Prodavac ima zaključen ugovor.

Potrošaču će na dan isporuke biti poslato obaveštenje, kako bi znao kada da očekuje isporuku.

Radi izbegavanja sumnje, isporuka podrazumeva predaju i omogućavanje provere fizičkog stanja pošiljke, odnosno ne podrazumeva osposobljavanje, tj. aktiviranje ili drugo podešavanje Proizvoda.

 

5.2. Mesto isporuke

Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije, bez Pokrajine Kosovo i Metohija, na adresu koju je potrošač naveo prilikom kreiranja narudžbine.

 

5.3. Cena isporuke

Usluga isporuke se ne naplaćuje potrošaču.

 

5.4. Rok isporuke

Očekivani rok isporuke na teritoriji Grada Beograda je četiri (4) sata od trenutka zaključenja ugovora, za narudžbine potvrđene do 13.00 časova radnim danima. Za narudžbine potvrđene radnim danima nakon 13.00 časova, kao i neradnim danima, očekivani rok isporuke je sledećeg radnog dana između 8.00 i 16.00 časova.

Kada je reč o isporuci van teritorije Grada Beograda, za narudžbine potvrđene do 16.00 časova radnim danima, očekivani rok isporuke je sledećeg radnog dana između 8.00 i 16.00 časova (u odnosu na dan zaključenja ugovora). Za narudžbine potvrđene radnim danima nakon 16.00 časova, kao i neradnim danima, očekivani rok isporuke je dva radna dana (od dana zaključenja ugovora).

Isporuka u svakom slučaju mora biti izvršena u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. U protivnom, potrošač ima pravo na raskid ugovora.

Dani vikenda, odnosno državni praznici i drugi neradni dani ne računaju se u rokove iz odredaba ovog člana.

Prodavac neće odgovarati za kašnjenje u isporuci koje je posledica okolnosti nastalih posle zaključenja ugovora, a koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, odnosno do kojih je došlo radnjama/propuštanjem trećih lica. Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača ukoliko isporuka nije moguća.

 

5.5.Prelazak rizika

Rizik slučajne propasti ili oštećenja Proizvoda prelazi na potrošača momentom isporuke, tj. predaje Proizvoda u posed potrošača.

 

6. Prava potrošača

6.1. Pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

6.1.1. Rok za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (putem E-prodavnice) u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, izuzev ukoliko je Zakonom o zaštiti potrošača drugačije predviđeno.

Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora u slučajevima propisanim članom 36. Zakona o zaštiti potrošača.

6.1.2. Postupak odustanka od ugovora zaključenog na daljinu

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na propisanom obrascu, a koji će mu biti dostavljen od strane Prodavca, po pravilu, elektronskim putem, prilikom potvrde narudžbine, a najkasnije prilikom isporuke Proizvoda, u papirnoj formi.

Izjava o odustanku od ugovora se smatra blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Proizvod dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač (a koje nije prevoznik). Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Protekom navedenog roka, potrošaču prestaje pravo na odustanak od ugovora.

Potrošač je dužan da izjavu o odustanku od ugovora dostavi Prodavcu:

 

  • u pisanoj formi, na adresu: MERCATA VT DOO NOVI SAD, Temerinska 102, Novi Sad, Republika Srbija; ili
  • elektronskim putem, na mejl adresu: [email protected].

U slučaju da je izjava o odustanku od ugovora popunjena i dostavljena Prodavcu elektronskim putem, Prodavac će potrošaču potvrditi njen prijem u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa.

 

6.1.3. Posledice odustanka od ugovora zaključenog na daljinu

U slučaju odustanka od ugovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Opštim uslovima, smatraće se da ugovor nije ni zaključen. Saglasno navedenom:

1) Prodavac će obezbediti preuzimanje Proizvoda od potrošača posredstvom kurirske službe, pri čemu troškovi povraćaja Proizvoda padaju na teret Prodavca;

2) po povraćaju Proizvoda Prodavcu, Prodavac će potrošaču obezbediti povraćaj sredstava isplaćenih na ime cene, i to isplatom na račun korisnika u slučaju da je plaćanje izvršeno platnom karticom, odnosno gotovinski (dostavom odgovarajućeg novčanog iznosa od strane kurirske službe) ukoliko je plaćanje izvršeno u gotovini, osim ako se potrošač ne saglasi sa drugim sredstvom povraćaja sredstava od onog kojim je izvršio plaćanje.

 

Proizvod koji se vraća mora biti bez vidljivih tragova korišćenja, sa svim pratećim delovima i dokumentacijom, u protivnom potrošač neće imati prava iz ovog odeljka Opštih uslova.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost Proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja istima na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njihova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

 

6.2. Prava u slučaju nesaobraznosti proizvoda

6.2.1. Nesaobraznost Proizvoda

Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučenog Proizvoda ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je Proizvod saobrazan ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, ali ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom proizvoda i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi Prodavac.

 

6.2.2. Otklanjanje nesaobraznosti

Ako isporučeni Proizvod nije saobrazan ugovoru, potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost.

Neosaobraznost se otklanja na sledeći način:

1) ako je nesaobraznost nastala u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora i zahteva povraćaj cene, ili pravo na zamenu Proizvoda, bez naknade;

2) ako je nesaobraznost nastala po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, a pre isteka roka od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo na zamenu Proizvoda, bez naknade.

Radi ostvarivanja prava na otklanjanje nesaobraznosti Proizvoda, odnosno njegovu zamenu, potrošač je dužan da Prodavcu izjavi reklamaciju.

 

6.2.3. Postupak reklamacije

Radi izjavljivanja reklamacije, potrebno je da potrošač najpre kontaktira korisnički servis JTI putem (i) telefona, pozivom na besplatni broj: 0800/077-771 ili (ii) elektronske pošte, na adresu: [email protected]. Po dobijanju potrebnih informacija, korisnička podrška će potrošača uputiti gde može izjaviti reklamaciju.

Naime:

1) ako je Proizvod kupljen putem E-prodavnice:

a) ako potrošač (u smislu odredaba odeljka 6.2.2. Opštih uslova) ima pravo i zahteva povraćaj novca, reklamacija se izjavljuje Prodavcu, putem (i) telefona, na broj: +381 62 249 235 ili (ii) elektronske pošte, na adresu: [email protected]; ili

b) ako se izjavljivanjem reklamacije (po izboru potrošača ili ako potrošač usled proteka vremena nema pravo izbora) traži zamena Proizvoda, reklamacija se izjavljuje Prodavcu ili na bilo kojem prodajnom mestu kojim upravlja ManpowerGroup Srbija („MPS“), koji postupa u svojstvu ovlašćenog servisnog centra;

2) ako je Proizvod kupljen na prodajnom mestu izvan E-prodavnice:

a) ako potrošač (u smislu odredaba odeljka 6.2.2. Opštih uslova) ima pravo i zahteva povraćaj novca, reklamacija se izjavljuje na prodajnom mestu na kojem je potrošač kupio Proizvod;

b) ako se izjavljivanjem reklamacije (po izboru potrošača ili ako potrošač usled proteka vremena nema pravo izbora) traži zamena proizvoda, reklamacija se izjavljuje na bilo kojem prodajnom mestu kojim upravlja MPS.

 

Lista prodajnih mesta kojima upravlja MPS nalazi se na veb stranici www.ploom.rs/sr/lokator-prodavnica (pod nazivom Ploom Brand Prodavnice), i može biti predmet izmene i/ili dopune sa vremena na vreme.

Prilikom izjavljivanja reklamacije, potrošač je dužan da dostavi račun ili njegovi kopiju, ili drugi dokaz o kupovini (slip i sl.).

U slučaju iz tačke 1) podtačka a) ovog odeljka, Prodavac će potrošaču elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije. Prodavac će potom, posredstvom kurirske službe, obezbediti preuzimanje Proizvoda od potrošača bez odlaganja, radi ispitivanja postojanja nesaobraznosti. U slučaju osnovane reklamacije, troškove kurirske službe snosi Prodavac, a povraćaj sredstava će potrošaču biti izvršen isplatom na račun korisnika u slučaju da je plaćanje izvršeno platnom karticom, odnosno gotovinski (dostavom odgovarajućeg novčanog iznosa od strane kurirske službe) ukoliko je plaćanje izvršeno u gotovini, osim ako se potrošač ne saglasi sa drugim sredstvom povraćaja sredstava od onog kojim je izvršio plaćanje.

U slučaju iz tačke 1) podtačka b) ovog odeljka:

a) Ako je reklamacija izjavljena Prodavcu, Prodavac će potrošaču elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, a potom, posredstvom kurirske službe, obezbediti preuzimanje Proizvoda od potrošača bez odlaganja, radi ispitivanja postojanja nesaobraznosti. U slučaju osnovane reklamacije, troškove kurirske službe snosi Prodavac, a potrošaču će biti isporučen zamenski Proizvod.

b) Ako je reklamacija izjavljena na prodajnom mestu kojim upravlja MPS, primeniće se sledeći stav Opštih uslova (videti ispod).

 

Ukoliko se reklamacija izjavljuje na prodajnom mestu izvan E-prodavnice, potrošaču će u pisanoj formi biti potvrđen njen prijem, i o reklamaciji će, po pravilu, biti odlučeno na licu mesta. U suprotnom, o reklamaciji će biti rešeno u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, o čemu će potrošač biti obavešten pisanim ili elektronskim putem. Odgovor će sadržati odluku da li se reklamacija prihvata, odnosno obrazloženje ako se ne prihvata.

Rok za rešavanje reklamacije u svakom slučaju ne može biti duži od 15 (petnaest), odnosno 30 (trideset) dana od dana podnošenja reklamacije kada proizvod predstavlja tehničku robu u smislu primenjivih propisa.

Nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu Proizvoda ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

 

6.2.4. Dodatna garancija za članove PLOOM CLUB-a

Pored prethodno navedenih prava potrošača, koja su zagarantovana Zakonom o zaštiti potrošača, kompanija JTI, kao uvoznik Proizvoda za Teritoriju, Članovima PLOOM CLUB-a omogućava dodatna prava u vezi sa oštećenim ili nefunkcionalnim Uređajima ili njihovim komponentama ili Funkcionalnim Dodacima koje utiču na njegovu pravilnu upotrebu i funkcionisanje.

Pojmovi koji su u prethodnom stavu ovog odeljka navedeni velikim početnim slovom imaju značenje definisano Opštim uslovima učešća u programu PLOOM CLUB, koji su dostupni na sledećem linku:  https://www.ploom.rs/sr/pravila-ploom-club-a, te Vas molimo da za više informacija o dodatnoj garanciji pročitate navedeni dokument.

 

6.2.5. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti vansudskim putem, pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova („telo“, odnosno „tela“). Listu tela sačinjava i javno objavljuje nadležno ministarstvo (dostupna na sledećem linku: https://arhiva.mtt.gov.rs/download/listaa.pdf).

Postupak pred telom može da pokrene potrošač, samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Postupak se pokreće predlogom koji ima propisanu sadržinu i koji potrošač dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača, neposredno, preko pošte ili elektronskim putem.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

U toku vansudskog postupka rešavanja potrošačkog spora, strane mogu zaključiti sporazum, koji može imati snagu izvršne isprave, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).

Pored vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, spor se može rešiti i sudskim putem (u postupku pred nadležnim sudom, koji se inicira podnošenjem tužbe).

 

7. Važenje i izmena Opštih uslova

Opšti uslovi stupaju na snagu, odnosno važe počev od dana objavljivanja na Veb-sajtu.

Na sve što Opštim uslovima nije izričito uređeno, primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o trgovini, Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa Republike Srbije.

U slučaju da bilo koja odredba Opštih uslova jeste ili postane suprotna propisima merodavnog prava, direktno će se primeniti odgovarajuća odredba zakona, odnosno drugog propisa Republike Srbije.

U slučaju spora u vezi sa Opštim uslovima, isti se ima rešavati pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu, Republika Srbija.

Opšti uslovi mogu biti izmenjeni i/ili dopunjeni, odnosno u celosti zamenjeni u bilo kom trenutku, a koje promene će stupiti na snagu i početi da se primenjuju danom objave na Veb-sajtu.

Opšti uslovi su sačinjeni na srpskom i na engleskom jeziku, pri čemu će u slučaju bilo kakvih neslaganja između navedenih verzija, merodavna biti verzija na srpskom jeziku.

U slučaju bilo kakvih nedoumica, budite slobodni da nas kontaktirate putem mejla [email protected].

Da li imate više od 18 godina?

Potvrdite

Morate imati više od 18 godina da biste pristupili ovom veb-sajtu.

Pristup Ploom veb-sajtu i proizvodima dozvoljen je samo punoletnim pušačima, korisnicima vejp ili drugih nikotinskih proizvoda iz Srbije.

Ploom proizvodi nisu sredstva za odvikavanje od pušenja, nisu bez rizika i mogu izazvati zavisnost.

Posetite ovu stranicu za više informacija.