POLITIKA PRIVATNOSTI VEB-SAJTA PLOOM.RS I DRUGIH AKTIVNOSTI PREDSTAVLJANJA I PRODAJE PLOOM PROIZVODA

Na snazi od 8. maja 2024. godine

 

1. Opšte napomene

JT INTERNATIONAL AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA, sa sedištem na adresi Subotički put 25, Senta, Republika Srbija, matični broj: 08052441, PIB: 101102656 (“Mi“ ili „JTI“), član JTI grupe kompanija ("JTI Grupa“), poštuje Vašu privatnost. Ovo obaveštenje će Vam pomoći da razumete naša pravila privatnosti i molimo Vas da ga detaljno pročitate.

U smislu primenjivih propisa Republike Srbije, ova Politika privatnosti predstavlja sveobuhvatno obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u vezi sa predstavljanjem i prodajom proizvoda brenda Ploom, i to elektronskog uređaja za zagrevanje nesagorevajućeg duvanskog proizvoda, kao i pratećih komponenti i pribora, odnosno dodatne opreme („Proizvodi“). U skladu sa navedenim, ova Politika privatnosti se primenjuje na podatke prikupljene u interakciji sa fizičkim licima koja se vrši putem veb-sajta www.ploom.rs („Veb-sajt“), ali i putem pošte, elektronske pošte, telefona i na druge dostupne načine izvan Veb-sajta (na primer, na mestu prodaje).

Predstavljanje i prodaja Proizvoda namenjena je i dozvoljena isključivo licima na teritoriji Republike Srbije koja imaju najmanje 18 godina, s obzirom na prirodu Proizvoda, odnosno prateća regulatorna i kompanijska ograničenja u tom pogledu. Sa tim u vezi, molimo Vas da pročitate naše Uslove korišćenja (Veb-sajta), kao i Opšte uslove prodaje (Proizvoda). Pored Veb-sajta, naši Proizvodi su predmet predstavljanja i prodaje i na drugim mestima, te se Politika privatnosti, kao što je prethodno navedeno, primenjuje i na prikupljanje, odnosno obradu podataka o ličnosti do koje dolazi na taj način (izvan Veb-sajta).

Ukoliko niste saglasni sa bilo kojim pravilom naše Politike privatnosti, molimo Vas da se uzdržite od korišćenja Veb-sajta, odnosno da nam ne dostavljate Vaše podatke o ličnosti na bilo koji način (putem Veb-sajta ili na drugi način).

JTI može povremeno menjati i unapređivati ovu Politiku privatnosti, u kom slučaju će obezbediti da ažurirana verzija bude dostupna na Veb-sajtu, sa jasno naznačenim datumom početka primene. Pozivamo Vas da prilikom posete Veb-sajtu proverite da li je nakon Vaše poslednje posete došlo do izmene Politike privatnosti, te da se, ukoliko jeste, upoznate sa sadržinom nove. Ukoliko ne budete saglasni sa novim pravilima, molimo Vas da se uzdržite od korišćenja Veb-sajta, kao i dostavljanja Vaših podataka na bilo koji način. U pogledu podataka za koje ste nam ranije dali pristanak da ih obrađujemo, možete se služiti pravom na opoziv pristanka (više informacija o tome pogledajte u odeljku 11. ove Politike privatnosti).

Do teksta važeće Politike privatnosti možete doći putem prečice u podnožju Veb-sajta uvek kada imate pristup internetu. Nastavkom korišćenja Veb-sajta smatraćemo da ste pročitali i razumeli važeću Politiku privatnosti, kao i da ste saglasni sa svim njenim pravilima.

Na ovu Politiku privatnosti i njene eventualne izmene i dopune primenjuju se propisi Republike Srbije, konkretno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS br. 87/2018) („ZZPL“) i prateći podzakonski propisi.

 

2. Podaci o rukovaocu, zajedničkim rukovaocima i licu za zaštitu podataka o ličnosti rukovaoca

Rukovalac Vašim podacima je:

 

Poslovno ime: JT INTERNATIONAL AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA
Adresa: Subotički put 25, 24400 Senta, Srbija
Matični broj: 08052441
PIB:  101102656
E-mail: [email protected]
Telefon: +381112050300

Ako imate bilo kakvo pitanje ili dilemu u vezi sa Vašim podacima kojima raspolažemo, kao i radi ostvarivanja prava iz odeljka 11. ove Politike privatnosti, budite slobodni da nam se obratite posredstvom našeg lica za zaštitu podataka o ličnosti, i to:

 

Poslovno ime: Advokat Ivana Ružičić
E-mail: [email protected]
Telefon:

+381114208020

+381114208021

U pogledu određenih podataka, tj. obrada, i to potrebnih radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji Proizvoda putem elektronske (onlajn) prodavnice dostupne na Veb-sajtu („E-prodavnica“), te postupanja po izjavljenim reklamacijama povodom nesaobraznosti Proizvoda kupljenih tim putem, JTI postupa kao zajednički rukovalac sa drugim pravnim licem koje operativno upravlja E-prodavnicom. U pitanju je privredno društvo MERCATA VT DOO NOVI SAD, sa sedištem na adresi Temerinska 102, Novi Sad, Republika Srbija, matični broj: 08762023, PIB: 101695403, kontakt telefon: +381 21 310 3300, mejl adresa: [email protected] („MERCATA VT“).

Naime, MERCATA VT se, saglasno ugovoru zaključenom sa JTI, odnosno svojim obavezama i odgovornostima koje su istim utvrđene, smatra prodavcem Proizvoda u smislu  važećih propisa, a naročito odredaba Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS br. 88/2021). Shodno tome, posebnim sporazumom Rukovaoca i MERCATA VT-a u pogledu zaštite podataka o ličnosti je konstatovano njihovo svojstvo zajedničkih rukovalaca u smislu odredaba ZZPL, u vezi sa čime Vas obaveštavamo:

 

 • da se, kao što je prethodno pomenuto, Rukovalac i MERCATA VT smatraju zajedničkim rukovaocima u pogledu sledećih podataka o ličnosti:

- podaci neophodni radi zaključenja i izvršenja ugovora: ime i prezime; starosno doba (podatak da lice ima 18+ godina života); adresa za isporuku; elektronska adresa; broj telefona; podaci za ostvarenje prava na prodajne podsticaje u vezi sa Kampanjama (npr. broj ostvarenih bodova koji utiču na obračun maloprodajne cene Proizvoda); i

- podaci neophodni za postupanje po izjavljenim reklamacijama povodom nesaobraznosti Proizvoda kupljenih putem E-prodavnice: ime i prezime; starosno doba (podatak da lice ima 18+ godina života); elektronska adresa; broj telefona; adresa za preuzimanje proizvoda; podaci o obavljenoj kupovini (datum i proizvod);

 

 • da su Rukovalac i MERCATA VT individualno, odnosno samostalno odgovorni za usklađenost svog postupanja sa odredbama ZZPL i drugih propisa koji uređuju predmetnu oblast, tj. svaki od njih snosi punu odgovornost samo i isključivo za vlastite aktivnosti, odnosno radnje i propuštanja u vezi sa podacima o ličnosti u pogledu kojih se smatraju zajedničkim rukovaocima, tj. njihovom obradom, što naročito obuhvata, ali se ne ograničava na preduzimanje mera zaštite podataka;
 •  da  su Rukovalac i MERCATA VT odredili zajedničko lice za kontakt sa licem na koje se podaci odnose, koje je zaduženo za komunikaciju sa tim licima u pogledu pružanja propisanih informacija o obradi, te ostvarivanja njihovih prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti u pogledu kojih se smatraju zajedničkim rukovaocima, kao i za komunikaciju sa nadležnim organima u vezi sa obradom podataka o ličnosti, a koje lice možete kontaktirati:

- putem telefona +381112050300; ili

- putem mejl adrese [email protected].

 

3. Od koga prikupljamo podatke?

Vaše podatke o ličnosti možemo da prikupljamo na nekoliko načina:

 

 • Neposredno od Vas, kada nam dostavite Vaše podatke. Na primer, kada nam se obratite putem Veb-sajta ili na drugom prodajnom mestu, odnosno poštom, mejlom ili telefonom, te ostavite Vaše kontakt podatke radi odgovora na Vaše pitanje ili zahtev; ili
 • Automatski, prilikom korišćenja Veb-sajta. U ovom slučaju mi (ili naši partneri, tj. treće strane, u naše ime) upotrebljavamo tehnologije kao što su kolačići. Molimo Vas da više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitate u odeljku 5. ove Politike privatnosti.

 

4. Podaci koje obrađujemo, kako ih koristimo i po kom osnovu

JTI prikuplja podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade. Vaše podatke koristimo ili možemo da koristimo za postizanje više svrha koje su unapred određene. Za svaku obradu koju preduzimamo postoji odgovarajući osnov koji je propisan odredbama ZZPL.

Podatke koje neposredno prikupljamo možemo upoređivati i kombinovati sa podacima koje smo prikupili automatski, te na taj način podaci koji su prikupljeni kao anonimni (npr. podatak o učestalosti posete određenom sadržaju na Veb-sajtu) mogu postati podaci o ličnosti (npr. koliko često Vi posećujete određeni sadržaj na Veb-sajtu). To nam omogućava da Vam pružimo personalizovano iskustvo prilikom posete Veb-sajtu.

Takođe, određene podatke možemo da anonimizujemo i koristimo za statističke i analitičke svrhe, a da se pritom pojedinačna lica na koja se ti podaci odnose ne mogu ni posredno ni neposredno identifikovati. Tako, na primer, možemo da dođemo do podatka o procentu korisnika koji su posetili određeni sadržaj na Veb-sajtu i da na osnovu tih trendova menjamo i unapređujemo sadržaj.

Imajte u vidu da je Veb-sajt namenski kreiran, te da ostvarivanje svoje svrhe postiže kroz interakciju sa Vama i uvid u Vaše aktivnosti na istom i/ili Vaše podatke koje prikupljamo neposredno od Vas ili automatski tj. kada koristite Veb-sajt. Stoga, da bismo mogli da Vam ponudimo relevantan sadržaj ili da Vas zainteresujemo za dodatne sadržaje, tj. da osnažimo odnos sa Vama ili da Vas uključimo u naše programe lojalnosti i nagradimo u skladu sa njima, neophodno je da znamo koje kategorije sadržaja Vas interesuju, da li ste i koje sadržaje posetili i slično.

JTI obrađuje ili može da obrađuje neke ili sve podatke koji su navedeni ovde. JTI konstantno radi na razvoju Veb-sajta i unapređivanju dostupnih servisa, usled čega je moguće da obrada pojedinih podataka, koji su niže navedeni, započne nešto kasnije kako se funkcionalnosti Veb-sajta budu povećavale, ili da se krug podataka koje obrađujemo poveća, u kom slučaju ćemo izmeniti ovu Politiku privatnosti i o tome Vas obavestiti, u skladu sa ZZPL. Takođe, obim podataka koje obrađujemo zavisi, na primer, i od toga na koji način koristite Veb-sajt ili kakav je Vaš izbor podešavanja za kolačiće.

U cilju bolje preglednosti, odnosno razumevanja, informacije u pogledu Vaših podataka o ličnosti koji mogu biti predmet obrade, te svrhe i pravnog osnova obrade, podelili smo na dve osnovne kategorije, i to:

 

 • podatke o ličnosti koji mogu biti predmet obrade u vezi sa korišćenjem Veb-sajta; i
 • podatke o ličnosti koji mogu biti predmet obrade u vezi sa Vašim aktivnostima izvan Veb-sajta.

 

4.1. Podaci o ličnosti koji mogu biti predmet obrade u vezi sa korišćenjem Veb-sajta:

Veb-sajt možete koristiti kao:

 

 • posetilac (bez registracije);
 • registrovani korisnik (sa kreiranim nalogom); i 
 • kupac proizvoda putem E-prodavnice (koji je istovremeno i registrovani korisnik).

 

4.1.1. Podaci o ličnosti posetilaca Veb-sajta koji jesu ili mogu biti predmet obrade:

 

Podatak Svrha obrade Pravni osnov obrade
Starosno doba (podatak da imate 18+ godina), država boravišta (Republika Srbija) Poštovanje Uslova korišćenja Veb-sajta, jer je sadržina istog namenjena isključivo punoletnim licima koja borave na teritoriji Republike Srbije Naš legitimni interes da obezbedimo poštovanje Uslova korišćenja Veb-sajta, te ostvarivanje naše politike društvene odgovornosti na teritoriji na kojoj poslujemo 
Ime, prezime, elektronska adresa Komunikacija sa Vama - odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve koje nam šaljete putem Veb-sajta, tj. kontakt forme koja je dostupna na njemu Naš legitimni interes da odgovaramo na pitanja i zahteve zainteresovanih lica i/ili korisnika Proizvoda
Podaci o aktivnostima korisnika na Veb-sajtu prikupljeni putem kolačića (na primer, koje stranice u okviru Veb-sajta ste posetili, koliko puta, na koje sadržaje ste „kliknuli“ i slično) Omogućavanje funkcionisanja Veb-sajta, pravljenje opšte strategije njegovog sadržaja u skladu sa preferencijama korisnika, radi poboljšavanja korisničkog iskustva i unapređivanja Veb-sajta, naših Proizvoda i servisa Vaš pristanak

 

4.1.2. Podaci o ličnosti registrovanih korisnika Veb-sajta koji jesu ili mogu biti predmet obrade:

 

Podatak Svrha obrade Pravni osnov obrade
Starosno doba (podatak da imate 18+ godina), država boravišta (Republika Srbija) Poštovanje Uslova korišćenja Veb-sajta, jer je sadržina istog namenjena isključivo punoletnim licima koja borave na teritoriji Republike Srbije Naš legitimni interes da obezbedimo poštovanje Uslova korišćenja Veb-sajta, te ostvarivanje naše politike društvene odgovornosti na teritoriji na kojoj poslujemo
Ime, prezime, datum rođenja, elektronska adresa, broj telefona, lozinka Kreiranje Vašeg naloga na Veb-sajtu i pristupanje nalogu Vaš pristanak
Ime, prezime, elektronska adresa Komunikacija sa Vama - odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve koje nam šaljete putem Veb-sajta, tj. kontakt forme koja je dostupna na istom Naš legitimni interes da odgovaramo na pitanja i zahteve zainteresovanih lica i/ili korisnika Proizvoda
Podaci o aktivnostima korisnika na Veb-sajtu prikupljeni putem kolačića Omogućavanje funkcionisanja Veb-sajta, pravljenje opšte strategije njegovog sadržaja u skladu sa preferencijama korisnika, radi poboljšavanja korisničkog iskustva i unapređivanja Veb-sajta, naših Proizvoda i servisa Vaš pristanak
Ime, prezime, elektronska adresa ili broj telefona Slanje marketinških obaveštenja, tj. elektronskih biltena (newsletters), odnosno elektronskih ili SMS poruka, po izboru korisnika i uz mogućnost odjave u svakom trenutku, u vezi sa različitim aktivnostima, novitetima i pogodnostima u pogledu naših Proizvoda Vaš pristanak
Ime, prezime, adresa za isporuku, elektronska adresa, broj telefona Isporuka nagrada i promotivnih poklona članovima Ploom Club-a Vaš pristanak

 

4.1.2.1. Podaci o ličnosti tzv. Lead-ova koji jesu ili mogu biti predmet obrade:

U vezi sa registracijom, tj. kreiranjem korisničkog naloga, ističemo da je poseban vid registracije moguć, odnosno dostupan na veb-stranici www.discoverploom.rs , koja je u vezi sa Veb-sajtom, tj. Proizvodima koji se posredstvom istog oglašavaju i prodaju („Veb-stranica za registraciju Lead-ova“).

Punoletna lica sa teritorije Republike Srbije zainteresovana za Ploom elektronski uređaj za zagrevanje nesagorevajućeg duvanskog proizvoda („Uređaj“), tj. lica koja razmatraju kupovinu Uređaja i žele više informacija o istom, mogu da kreiraju korisnički nalog, tj. da se registruju na Veb-stranici za registraciju Lead-ova. Korisnički nalog Lead-ova služi za primanje besplatnog sadržaja vezanog za Uređaj, i Rukovalac će iste sa tim u vezi kontaktirati u marketinške svrhe.

Pored Veb-stranice za registraciju Lead-ova, registracija Lead-ova je moguća i na prodajnim mestima, i to prodajnim mestima našeg partnera (ManpowerGroup Serbia, tj. „MPS“) i trećih lica.

U pogledu Lead-ova, Rukovalac će obrađivati, odnosno može obrađivati podatke navedene u obaveštenju o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno na Veb-stranici za registraciju Lead-ova, odnosno koje je istaknuto na prodajnom mestu MPS ili trećeg lica. Stoga Vas molimo da pažljivo pročitate informacije sadržane u predmetnim obaveštenjima.

U slučaju da predmetni nalog koristite radi kupovine Proizvoda putem E-prodavnice, molimo da pogledate sledeći, tj. odeljak 4.1.3. Politike privatnosti.

 

4.1.3. Podaci o ličnosti kupaca Proizvoda putem E-prodavnice koji jesu ili mogu biti predmet obrade:

 

Podatak Svrha obrade Pravni osnov obrade
Starosno doba (podatak da imate 18+ godina), država boravišta (Republika Srbija)

Provera ispunjenosti propisanih uslova koji se primenjuju na prodaju elektronskih uređaja za zagrevanje duvanskog proizvoda

Poštovanje Uslova korišćenja Veb-sajta, jer je sadržina istog namenjena isključivo punoletnim licima koja borave na teritoriji Republike Srbije

Poštovanje pravnih obaveza (zabrana prodaje elektronskih uređaja za zagrevanje duvanskog proizvoda maloletnim licima, shodno članu 71. tačka 11) Zakona o duvanu)

Naš legitimni interes da obezbedimo poštovanje Uslova korišćenja Veb-sajta, te ostvarivanje naše politike društvene odgovornosti na teritoriji na kojoj poslujemo 

Ime, prezime, datum rođenja, elektronska adresa, broj mobilnog telefona, lozinka Kreiranje Vašeg naloga na Veb-sajtu i pristupanje nalogu Vaš pristanak
Ime, prezime, adresa za isporuku, elektronska adresa, broj telefona Zaključenje i izvršenje ugovora o prodaji Proizvoda iz E-prodavnice  Izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose, odnosno preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora
Ime, prezime, adresa za preuzimanje Proizvoda, elektronska adresa, broj telefona, podaci o obavljenoj kupovini (datum i Proizvod) Prijem i rešavanje reklamacija na Proizvode kupljene putem E-prodavnice  Poštovanje pravnih obaveza 
Ime, prezime, elektronska adresa Komunikacija sa Vama - odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve koje nam šaljete putem Veb-sajta, tj. kontakt forme koja je dostupna na istom Naš legitimni interes da odgovaramo na pitanja i zahteve kupaca Proizvoda
Podaci o aktivnostima korisnika na Veb-sajtu prikupljeni putem kolačića Omogućavanje funkcionisanja Veb-sajta, pravljenje opšte strategije njegovog sadržaja u skladu sa preferencijama korisnika, radi poboljšavanja korisničkog iskustva i unapređivanja Veb-sajta, naših Proizvoda i servisa Vaš pristanak
Ime, prezime, elektronska adresa ili broj telefona Slanje marketinških obaveštenja, tj. elektronskih biltena (newsletters), odnosno elektronskih ili SMS poruka, po izboru korisnika i uz mogućnost odjave u svakom trenutku, u vezi sa različitim aktivnostima, novitetima i pogodnostima u pogledu Proizvoda, uključujući uputstva o korišćenju Proizvoda i slične informacije  Vaš pristanak

Ime, prezime, elektronska adresa, broj telefona

Zvučni zapis glasa, odnosno obavljenog razgovora

Upravljanje našim korisničkim servisom (customer care), tj. odgovaranje na pitanja i zahteve kupaca, odnosno korisnika naših Proizvoda, radi otklanjanja bilo kakvih poteškoća i/ili nedoumica u pogledu Proizvoda, uključujući one u vezi sa izjavljivanjem reklamacija povodom Proizvoda, radi omogućavanja ostvarivanja prava kupaca sa tim u vezi

Unapređenje rada našeg korisničkog servisa

Naš legitimni interes da odgovaramo na pitanja i zahteve naših kupaca, tj. korisnika, odnosno da istima pružimo podršku i pomoć u slučaju poteškoća i/ili nedoumica u vezi sa korišćenjem Proizvoda, kao i da obezbedimo poštovanje Opštih uslova

Naš legitimni interes da obezbedimo odgovarajući način i nivo komunikacije sa kupcima, tj. korisnicima naših Proizvoda, odnosno da na taj način uspostavimo odnos poverenja, te jačamo odnose sa korisnicima

Ime, prezime, adresa za isporuku, elektronska adresa, broj telefona Isporuka nagrada i promotivnih poklona članovima Ploom Club-a Vaš pristanak
Podaci za ostvarivanje prava na razne pogodnosti i podsticaje u vezi sa kampanjama Rukovaoca i njegovih partnera, naročito u okviru Ploom Club-a (npr. ime, prezime, broj telefona, broj ostvarenih poena koji utiču na obračun maloprodajne cene Proizvoda) Pružanje pogodnosti i podsticaja u vezi sa kupovinom Proizvoda Legitimni interes Rukovaoca i partnera Rukovaoca da putem programa lojalnosti, tj. odobravanjem raznih pogodnosti i podsticaja za potrošače utičemo na rezultate, tj. uspeh našeg poslovanja

 

4.2. Podaci o ličnosti koji mogu biti predmet obrade u vezi sa Vašim aktivnostima izvan Veb-sajta:

Kada su u pitanju Vaše aktivnosti izvan Veb-sajta, dolazi, odnosno može doći do obrade podataka o ličnosti:

 

 • Lead-ova registrovanih na prodajnom mestu;
 • kupaca Proizvoda na prodajnom mestu.

 

4.2.1. Podaci o ličnosti koji mogu biti predmet obrade u vezi sa Lead-ovima registrovanim na prodajnom mestu:

Videti odeljak 4.1.2.1. Politike privatnosti.

 

4.2.2. Podaci o ličnosti koji mogu biti predmet obrade u vezi sa kupcima Proizvoda na prodajnom mestu:

 

Podatak Svrha obrade Pravni osnov obrade
Ime, prezime, elektronska adresa, broj telefona, podaci o obavljenoj kupovini (mesto i datum kupovine, te Proizvod)

Upravljanje korisničkim servisom (customer care) u cilju odgovaranja na pitanja i zahteve kupaca u vezi sa izjavljivanjem reklamacija povodom Proizvoda, te omogućavanje kupcima ostvarivanja prava sa tim u vezi

Naš legitimni interes da obezbedimo poštovanje Opštih uslova 

Ime, prezime, datum rođenja, elektronska adresa, broj telefona Registracija, odnosno kreiranje korisničkog naloga radi primanja marketinških obaveštenja, tj. elektronskih biltena (newsletters), odnosno elektronskih ili SMS poruka, po izboru korisnika i uz mogućnost odjave u svakom trenutku, u vezi sa različitim aktivnostima, novitetima i pogodnostima u pogledu Proizvoda, uključujući uputstva o korišćenju Proizvoda i slične informacije, kao i radi ostvarivanja prava na pogodnosti i podsticaje u vezi sa kampanjama Rukovaoca i njegovih partnera  Vaš pristanak

Ime, prezime, elektronska adresa, broj telefona

Zvučni zapis glasa, odnosno obavljenog razgovora

Upravljanje našim korisničkim servisom (customer care) radi odgovaranja na pitanja i zahteve kupaca, odnosno korisnika naših Proizvoda, radi otklanjanja bilo kakvih poteškoća i/ili nedoumica u pogledu Proizvoda

Unapređenje rada našeg korisničkog servisa

Naš legitimni interes da odgovaramo na pitanja i zahteve naših kupaca, tj. korisnika, odnosno da istima pružimo podršku i pomoć u slučaju poteškoća i/ili nedoumica u vezi sa korišćenjem Proizvoda

Naš legitimni interes da obezbedimo odgovarajući način i nivo komunikacije sa kupcima, tj. korisnicima naših Proizvoda, odnosno da na taj način uspostavimo odnos poverenja, te jačamo odnose sa njima

Ime, prezime, adresa za isporuku, elektronska adresa, broj telefona Isporuka nagrada i promotivnih poklona članovima Ploom Club-a Vaš pristanak
Podaci za ostvarivanje prava na pogodnosti i podsticaje u vezi sa kampanjama Rukovaoca i njegovih partnera, naročito u okviru Ploom Club-a (npr. ime, prezime, broj telefona, broj ostvarenih poena koji utiču na obračun maloprodajne cene Proizvoda) Pružanje pogodnosti i podsticaja u vezi sa kupovinom Proizvoda Legitimni interes Rukovaoca i partnera Rukovaoca da putem programa lojalnosti, tj. odobravanjem raznih pogodnosti i podsticaja za potrošače utičemo na rezultate, tj. uspeh našeg poslovanja

 

4.3. Podaci o ličnosti koji mogu biti predmet obrade u pogledu bilo koje od prethodno navedenih kategorija lica:

 

Podatak Svrha obrade Pravni osnov obrade
Ime, prezime, kontakt podaci

Odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve u vezi sa Proizvodima

Naš legitimni interes da zainteresovanim licima pružimo sve potrebne informacije u pogledu proizvoda, te da na taj način razumemo interesovanja, odnosno uspostavimo i negujemo odnose sa našim kupcima, tj. korisnicima

Ime, prezime, kontakt podaci Odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti Poštovanje naših pravnih obaveza 
Ime, prezime, kontakt podaci Izvršavanje obaveza prema državnim i drugim organima, kada smo dužni da obelodanimo podatke koje obrađujemo Poštovanje naših pravnih obaveza
Ime, prezime, kontakt podaci Zakonita zaštita naših interesa, uključujući vođenje postupaka radi zaštite ovih interesa, sprečavanje i/ili limitiranje štete koja može nastati za JTI Naš legitiman interes da zakonitim sredstvima štitimo našu kompaniju
Ime, prezime, elektronska adresa Obaveštavanje o izmenama Politike privatnosti  Naš legitimni interes da lica na koja se podaci odnose uredno obaveštavamo o našim pravilima koja primenjujemo u vezi sa obradom podataka, pri čemu u nekim situacijama to činimo i zbog poštovanja naših pravnih obaveza

 

4.4. Pristanak za obradu podataka o ličnosti

U skladu sa prethodnim sekcijama ovog odeljka 4. Politike privatnosti, pojedine podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka. Validan pristanak za obradu možete da nam date na nekoliko načina: štikliranjem određenih polja na Veb-sajtu, uključivanjem određenih kolačića na tzv. baneru za kolačiće na Veb-sajtu (pomeranjem klizača iz neaktivnog u aktivan status), Vašom usmenom ili pisanom izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, pa čak i kombinacijom nekih od navedenih načina. 

Na primer, prilikom kreiranja naloga na mestu prodaje, usmeni pristanak možete dati licu koje u naše ime prikuplja podatke, kako biste na Vaš mobilni telefon primili mejl ili SMS poruku koji sadrže link za kreiranje korisničke lozinke ili jedinstveni kod, te kreiranjem predmetne lozinke, odnosno saopštavanjem tog koda navedenoj osobi potvrđujete da pristajete na obradu Vaših podataka za konkretne svrhe koje se zasnivaju na pristanku, a koja obrada Vam je prethodno predočena putem obaveštenja istaknutog na mestu prodaje.

Za više informacija o Vašim pravima i mogućnosti opoziva pristanka, molimo Vas da pažljivo pročitate odeljak 11. Politike privatnosti. 

 

4.5. Upis broja telefona u Registar NE ZOVI pri RATEL-u

U Republici Srbijij od nedavno je ustanovljen tzv. Registar NE ZOVI, kao jedinstvena evidencija telefonskih brojeva potrošača koji ne žele da primaju pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje telefonom.

U vezi sa tim, napominjemo da pristanak potrošača za direktno oglašavanje koji je dat pre ili nakon upisa u Registar NE ZOVI važi do njegovog opoziva koji je dat u skladu za ZZPL.

Drugim rečima, ukoliko ste dali pristanak za obradu Vaših podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti, prethodni ili kasniji upis Vašeg broja telefona u Registar NE ZOVI neće imati uticaj na punovažnost Vašeg pristanka i mi ćemo biti ovlašćeni da vršimo obradu podataka sve do opoziva Vašeg pristanka učinjenog u skladu sa ZZPL.

 

5. Kolačići (Cookies)

Veb-sajt koristi kolačiće da bismo Vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Oni nam omogućavaju da, na primer, prikažemo sadržaj Veb-sajta na adekvatan način na svakom Vašem uređaju, odnosno veb-pregledaču putem kojeg mu pristupate, ili da prilagodimo sadržaj koji plasiramo na Veb-sajtu Vašim interesovanjima. Informacije koje na taj način prikupljamo u nekim slučajevima mogu biti podaci o ličnosti, ali i ne moraju biti.

Kolačići su jednostavne tekstualne datoteke koje se čuvaju u veb-pregledaču korisnika, odnosno na njegovom uređaju. Zadatak kolačića je, pre svega, da omogući veb-sajtu da „prepozna“ korisnika kada mu ovaj naredni put pristupi. U toj situaciji, veb-sajt koristi podatke sačuvane u kolačiću i tako automatski dobija informaciju o prethodnoj aktivnosti korisnika na veb-sajtu. Kolačići ne mogu da pristupe Vašim podacima koje čuvate na uređajima, ali mogu da prikupljaju podatke o Vašim onlajn aktivnostima.

Kolačići nisu štetni po korisnika ili njegov uređaj i ne treba ih mešati sa virusima. Kolačići ne sadrže viruse niti druge malvere (zlonamerne softvere).

U zavisnosti od toga koliko dugo se zadržavaju u veb-pregledaču korisnika, razlikujemo kolačiće sesije (zadržavaju se samo u toku konkretne sesije pretraživanja i po njenom okončanju se automatski brišu, a služe da Vam omoguće pristup konkretnom sadržaju) ili trajne kolačiće   („pamte“ informacije za naredne posete veb-sajtu, zadržavaju se duži ili kraći period, dok ih ne izbrišite ručno ili dok ne isteknu prema predviđenom vremenu trajanja).

Prema tome kome pripadaju, postoje kolačiči prve strane (kolačići koje je postavio JTI kao vlasnik veb-sajta koji pretražujete) i kolačići treće strane (kolačići koje postavljaju naše odabrane partnerske kompanije koje nam pružaju razne usluge, npr. analitičke jer prikupljaju i obrađuju određene podatke o načinu korišćenja veb-sajta i dostavljaju nam informacije u anonimiziranom obliku, ili omogućavaju da Vam se na njihovim veb-sajtovima ili drugim lokacijama na Internetu prikazuje povezani sadržaj).

Kolačići mogu da sadrže različite informacije i da se koriste za različite namene. Kada Vam Veb-sajt omogući da ne izaberete odnosno isključite određene kolačiće i Vi se odlučite za tu opciju, to može umanjiti funkcionalnost Veb-sajta. Takođe, imajte u vidu da ćete postavke koje ste odlučili da isključite, morati da isključite i na svakom drugom uređaju ili veb-pregledaču posebno.

Veb-sajt koristi sledeće vrste kolačića:

 

5.1. Strogo neophodni kolačići:

Ovi kolačići su neophodni za funkcionisanje Veb-sajta i njegovo pravilno prikazivanje na uređaju korisnika. Oni se koriste da bi omogućili Vaše logovanje kako biste pristupili Vašem nalogu na Veb-sajtu. Ove kolačiće ne možete da isključite zbog njihovog značaja za operativnost Veb-sajta. Ukoliko podesite Vaš veb-pregledač da blokira ove kolačiće, postoji opasnost da pojedini delovi Veb-sajta neće ispravno raditi.

Pregled strogo neophodnih kolačića koje koristi Veb-sajt nalazi se u tabeli ispod:

Naziv kolačića Period čuvanja Opis
JSESSIONID Kolačić sesije Svrha ovog kolačića je identifikacija sesije korisnika na veb lokaciji. Kada korisnik poseti veb lokaciju, ovaj kolačić se kreira kako bi se identifikovala jedinstvena sesija korisnika tokom njegove posete. To omogućava serveru da poveže zahtev sa odgovarajućom sesijom korisnika i održava stanje sesije dok korisnik pregleda veb lokaciju.
_GRECAPTCHA Trajni Ovaj kolačić omogućava aktiviranje reCAPTCHA usluge, koja je dizajnirana da zaštiti veb lokacije od spam softvera i zloupotreba od strane „nehumanih“ posetilaca (pomaže u razlikovanju ljudskih korisnika od botova).
ApplicationGatewayAffinityCORS Kolačić sesije Funkcija ovog kolačića je održavanje sesije na Windows Azure Application Gateway-u, čak i na zahtevima preko granica porekla. Koristi se za održavanje sesije korisnika na Windows Azure Application Gateway-u, čak i kada se zahtevi šalju sa drugih veb lokacija (cross-origin requests). To omogućava da se saobraćaj korisnika usmerava na odgovarajući server i održava stanje sesije tokom određenih aktivnosti na veb lokaciji.
OptanonConsent Trajni Svrha ovog kolaćića je čuvanje informacija o saglasnosti korisnika za upotrebu kolačića. Isti čuva informacije o tome da li je korisnik dao saglasnost za upotrebu određenih kategorija kolačića na veb lokaciji. To omogućava vlasnicima veb lokacija da prilagode postavljanje kolačića u skladu sa korisničkim preferencijama i pravilima o privatnosti.
ApplicationGatewayAffinity Kolačić sesije Uloga ovog kolačića je održavanje korisničke sesije na Windows Azure Application Gateway-u. Slično kao i ApplicationGatewayAffinityCORS, ovaj kolačić se koristi za održavanje sesije korisnika na Windows Azure Application Gateway-u. To omogućava da se korisniku dodeli isti server tokom određenih delova posete veb lokaciji, čime se održava kontinuitet u iskustvu pregledanja.
OptanonAlertBoxClosed Trajni Ovaj kolačić se koristi u kontekstu rešenja za usaglašenost sa kolačićima, kao što je OneTrust ili slično. On se aktivira kada posetioci veb stranice vide obaveštenje ili notifikaciju o kolačićima i zatvore je. Funkcija ovog kolačića je da zapamti da je korisnik zatvorio obaveštenje ili notifikaciju o kolačićima. Na taj način, veb lokacija može da zna da je korisnik već video obaveštenje i da mu ne prikaže ponovo istu poruku prilikom svake posete stranici. Ovo poboljšava korisničko iskustvo tako što se izbegava nepotrebno ponavljanje obaveštenja.

 

5.2. Kolačići performansi:

Pomoću ovih kolačića razumemo kako korisnici koriste naš Veb-sajt i to nam omogućava da ga konstantno prilagođavamo preferencijama korisnika. Na osnovu ovih kolačića dolazimo do informacija o broju poseta, kao i o tome koje stranice Veb-sajta su najviše, a koje najmanje posećene, koje sadržaje korisnici posećuju na Veb-sajtu, kojim redosledom i slično. Ove informacije prikupljamo preko treće strane, u agregiranoj formi, odnosno zbirno, i zbog toga su podaci prikupljeni na taj način anonimni. Ukoliko ne dozvolite da koristimo ove kolačiće, nećemo moći da pratimo korišćenje Veb-sajta i njegove performanse na opisani način. 

Pregled kolačića performansi koje koristi Veb-sajt nalazi se u tabeli ispod: 

Naziv kolačića Period čuvanja Opis
glide_user_session Trajni Svrha ovog kolačića je održavanje korisničke sesije u LiveChat aplikaciji. Kada korisnik koristi LiveChat aplikaciju, ovaj kolačić se koristi za očuvanje korisničke sesije. To znači da će se korisnikovo stanje sesije sačuvati čak i kada se zahtevi balansiraju sa jednog servera na drugi u okviru aplikacije. Ovo omogućava kontinuitet u komunikaciji i iskustvu korisnika tokom korišćenja LiveChat-a.
guest_session_identifier Kolačić sesije Uloga ovog kolačića je upravljanje sesijom neautentifikovanog korisnika u LiveChat aplikaciji. Naime, ovaj kolačić omogućava LiveChat aplikaciji da efikasno upravlja sesijom korisnika koji nisu autentifikovani. To znači da čuva stanje sesije za ove korisnike kako bi se omogućilo odgovarajuće funkcionisanje aplikacije i interakcija sa neautentifikovanim posetiocima.
glide_user_route Trajni Svrha ovog kolačića je definisanje servera (ili čvora) u LiveChat klasteru koji će obraditi zahtev korisnika. Naime, kada korisnik interaguje sa LiveChat aplikacijom, ovaj kolačić definiše koji server (ili čvor) u klasteru će obraditi zahtev korisnika. Ovo omogućava konzistentnost u obradi zahteva i optimizuje performanse aplikacije tako što usmerava zahteve korisnika na odgovarajuće servere u klasteru.
glide_user Trajni Predmetni kolačić se koristi za identifikaciju korisnika ili očuvanje korisničke sesije unutar LiveChat aplikacije. Naime, kada korisnik koristi LiveChat aplikaciju, ovaj kolačić se koristi za obnavljanje korisničke sesije kako bi se izbegao gubitak podataka ili napretka tokom interakcije sa aplikacijom.
_ga Trajni Ovaj kolačić se koristi za praćenje korisničkih interakcija na veb lokaciji radi analize poseta i aktivnosti korisnika. Funkcija kolačića je da identifikuje jedinstvene korisnike veb lokacije. Kada korisnik poseti veb lokaciju, ovaj kolačić mu dodeljuje jedinstveni identifikator (ID). Ovaj ID se koristi za praćenje korisničkih sesija, brojanje poseta i analizu ponašanja korisnika na veb lokaciji. Ovaj kolačić je povezan sa Google Universal Analytics servisom. Google Analytics koristi ovaj kolačić za generisanje izveštaja o statistici poseta, kao što su broj posetilaca, trajanje sesija, izvori poseta i druge metrike koje pomažu vlasnicima veb lokacija da razumeju i optimizuju svoje onlajn prisustvo.

 

5.3. Funkcionalni kolačići: 

Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su zbirne i stoga anonimne. Koriste se samo za poboljšanje rada Veb-sajta.

Pregled funkcionalnih kolačića koje koristi Veb-sajt nalazi se u tabeli ispod:

Naziv kolačića Period čuvanja Opis
BIGipServerpool_jtigccqas Kolačić sesije Predmetni kolačić se koristi za upravljanje sesijama na serverima koji su deo servernog bazena (server pool) koji se balansira opterećenje (load balancing) prema njima. Funkcija ovog kolačića je da omogući serverima u servernom bazenu da održe kontinuitet sesija sa korisnicima. Kada se koristi load balancing, korisnički zahtevi se distribuiraju na različite servere u servernom bazenu kako bi se optimizovala dostupnost i performanse sistema. Kolačić pomaže u održavanju stanja sesija na pravilan način tako da korisnikov zahtev uvek bude usmeren na odgovarajući server koji će nastaviti sesiju na kojoj je korisnik već bio.

 

5.4. Kolačići za targetiranje: 

Ovi kolačići su po pravilu kolačići treće strane, što znači da ih na Veb-sajt postavljaju partnerske kompanije, poput Google-a, a koje ih koriste da kreiraju profil interesovanja posetilaca u cilju prikazivanja relevantnih reklama na drugim veb lokacijama. Oni po pravilu ne pohranjuju podatke o ličnosti već funkionišu tako što jedinstveno identifikuju Vaš veb-pregledač i uređaj.

Pregled kolačića za targetiranje koje koristi Veb-sajt nalazi se u tabeli ispod:

Naziv kolačića Period čuvanja Opis
_gat* Trajni Ovaj kolačić se koristi za kontrolu brzine zahteva na serveru prilikom prikupljanja podataka o posetama veb lokaciji. To pomaže u očuvanju performansi servera i pravilnom funkcionisanju Google Analytics analize poseta.
_gid Trajni Svrha ovog kolačića je identifikacija korisnika i praćenje njihovih interakcija na veb lokaciji za potrebe Google Analytics analize. Kada korisnik poseti veb stranicu, predmetni kolačić mu dodeljuje jedinstveni identifikator (ID) koji se koristi za praćenje njihovih interakcija na stranici. Ovo omogućava Google Analytics-u da generiše izveštaje o aktivnostima korisnika i statistike poseta.
visitor_frequency Trajni Uloga ovog kolačića je čuvanje informacija o frekvenciji poseta korisnika veb lokaciji. Drugim rečima, kolačić se koristi za čuvanje informacija o tome koliko često korisnik posećuje veb lokaciju. Ovo može biti korisno za personalizaciju iskustva korisnika ili za analizu ponašanja posetilaca na veb stranici.

Informacije o kolačićima možete naći i u pop-up baneru koji je dostupan prilikom otvaranja Veb-stranice, pre nego što izvršite Vaš izbor kolačića za ovaj Veb-sajt. U svakom trenutku možete upravljati korišćenjem kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem veb-pregledaču.

 

6. Podaci koje ne obrađujemo

JTI ne prikuplja i ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti, kao što su podaci koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u cilju jedinstvene identifikacije lica, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji, kao ni podatke koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti, niti podatke o maloletnim licima

Molimo Vas da nam ne otkrivate i ne šaljete ove podatke.

 

7. Da li postoji obaveza davanja podataka?

Niste dužni da nam dostavite Vaše podatke već to činite na dobrovoljnoj osnovi. To će, na primer, biti slučaj kada pristupate Vašem nalogu i koristite naš Veb-sajt, kada nam dostavite Vašu adresu kako bismo Vam isporučili Proizvod koji ste kupili putem E-prodavnice, ili kada nas kontaktirate i dostavite Vaše kontakt podatke kako bismo mogli da odgovorimo na Vaše pitanje ili zahtev.

Uvek ćemo obezbediti mogućnost odjave sa pojedinih servisa koje obezbeđujemo u vezi sa korišćenjem Veb-sajta, kao što je slanje biltena (newsletters), odnosno elektronskih i SMS poruka. Na taj način, zadržavate kontrolu nad načinom i obimom korišćenja Vaših podataka, a ujedno Vas pozivamo da detaljno pročitate odeljak 11. ove Politike privatnosti kako biste se informisali o Vašim drugim pravima u vezi sa obradom.

Imajte u vidu da u nekim slučajevima nećemo biti u mogućnosti da izvršimo naše aktivnosti ukoliko odbijete da nam dostavite Vaše podatke (npr. nećete moći da dovršite proces naručivanja Proizvoda u E-prodavnici ukoliko nam ne dostavite Vašu adresu odnosno adresu za isporuku).

 

8. Primaoci podataka o ličnosti

Vaše podatke obrađuje i koristi prevashodno JTI, odnosno kada je reč o korišćenju E-prodavnice, JTI i MERCATA VT.

U nekim slučajevima može biti potrebno da Vaše podatke učinimo dostupnim trećim stranama, odnosno primaocima. To mogu biti:

 

 • članice JTI Grupe koje nam pomažu da odgovorimo na Vaša pitanja ili zahteve, odnosno koje nam pomažu u izvršavanju naših poslovnih aktivnosti i procesa; ili
 • naši poslovni partneri, koji nam:

- pomažu da održimo funkcionalnost Veb-sajta;

- pružaju usluge prodaje Proizvoda (putem E-prodavnice, te na drugim prodajnim mestima), te druge usluge sa tim u vezi (npr. određeni podaci će biti otkriveni kurirskoj službi sa kojom MERCATA VT ima zaključen ugovor, kako bi Vam bili isporučeni proizvodi koje ste kupili posredstvom E-prodavnice, odnosno kako bi, u slučaju odustanka od ugovora ili izjavljivanja reklamacije, Proizvod bio preuzet od Vas);

- pružaju marketinške usluge (pronalaženja lica zainteresovanih za Proizvod, prezentacije Proizvoda i sl.); te

- pružaju druge usluge (npr. usluge istraživanja tržišta, korisničke podrške i sl.).

U vezi sa navedenim, obezbedićemo da se sa Vašim podacima postupa na zakonit način i da treća lica, odnosno primaoci podataka, sa njima postupaju isključivo u skladu sa našim instrukcijama i ovim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da sami primenjuju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere u cilju zaštite podataka o ličnosti. Bez obzira na to kojim trećim stranama, odnosno primaocima su Vaši podaci učinjeni dostupnim, imate prava koja su Vam garantovana propisima Republike Srbije i koja su navedena u odeljku 11. ove Politike privatnosti.

Takođe, nekada može postojati zakonska obaveza da Vaše podatke učinimo dostupnim nadležnim organima (npr. Poreskoj upravi, sudu i slično). 

 

9. Iznošenje podataka u inostranstvo

Vaše podatke prevashodno koristimo na teritoriji Republike Srbije.

Podatke koje prikupljamo čuvamo na serverima koji se nalaze u Ženevi (Švajcarska), a koji su u svojini i pod kontrolom našeg povezanog pravnog lica JT International SA. U skladu sa politikama JTI Grupe kompanija, obezbeđen je visok stepen tehničke i softverske zaštite ovih servera.

Takođe, a kao što je prethodno pomenuto, pojedine članice JTI Grupe nam pružaju pomoć u odgovaranju na Vaše zahteve, tj. uspostavljanju i održavanju odnosa sa našim korisnicima, odnosno kupcima, kao i uopšteno u izvršavanju naših poslovnih aktivnosti i procesa. Tako, kompanija članica JTI Grupe sa sedištem u Grčkoj, samostalno ili posredstvom eksternog partnera, pruža tzv. customer care usluge korisnicima Proizvoda (usluge korisničkog servisa, tj. odgovaranja na pitanja i zahteve povodom nedoumica i poteškoća pri korišćenju Proizvoda i sl.), u kom smislu može doći do prenosa Vaših pojedinih podataka o ličnosti navedenim subjektima.

Dodatno, s obzirom na tehnološko rešenje koje u svom radu koriste aplikacija i veb-stranica posredstvom kojih se vrši registracija Lead-ova i kupaca Proizvoda zainteresovanih za prijem marketinških obaveštenja (pozivanjem, odnosno slanjem SMS obaveštenja i mejlova sa informacijama o Proizvodu, specijalnim ponudama i sl.), a koju uslugu nam pruža privredno društvo sa sedištem u Litvaniji, dolazi do prenosa pojedinih Vaših podataka i u navedenu zemlju.

U vezi sa navedenim, napominjemo da se sve tri navedene države (Švajcarska, Grčka i Litvanija) nalaze na Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, koja je utvrđena Odlukom Vlade Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 55/2019).

U slučaju potrebe da Vaše podatke učinimo dostupnim primaocima u državama za koje se smatra da ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, obezbedićemo odgovarajući osnov za takav prenos, uključujući moguću primenu odgovarajućih standardnih ugovornih klauzula izrađenim od strane nadležnog organa nadzora, odnosno drugih odgovarajućih mera zaštite, kojima će primalac biti obavezan da zaštiti Vaše podatke na način koji je u skladu sa standardima zaštite utvrđenim propisima Republike Srbije.

 

10. Koliko dugo čuvamo podatke?

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a nakon toga ćemo ih bezbedno ukloniti iz naših sistema i obrisati.

U skladu sa navedenim:

 

 • podaci o korisnicima Veb-sajta koji su kreirali svoj korisnički nalog, odnosno kojima je korisnički nalog, na njihov zahtev, kreiran na prodajnom mestu putem odgovarajuće aplikacije, čuvaju se u periodu od šest meseci od dana prikupljanja, odnosno do brisanja korisničkog naloga, tj. opoziva pristanka, u zavisnosti od toga šta pre nastupi (ukoliko u međuvremenu ne postanu kupci Proizvoda);
 • podaci o kupcima Proizvoda putem E-prodavnice čuvaju se do izvršenja prava i obaveza iz ugovora o prodaji u celosti, a najviše dve godine od datuma isporuke;
 • podaci o kupcima Proizvoda izvan Veb-sajta, kojima je uz njihov pristanak kreiran korisnički nalog, čuvaju se do opoziva pristanka;
 • podnosiocima zahteva za otklanjanje nesaobraznosti Proizvoda čuvaju se do isteka roka zastarelosti eventualnog potraživanja potrošača sa tim u vezi;
 • podaci o licima koja su dala saglasnost za primanje marketinških obaveštenja, tj. elektronskih biltena (newsletters), odnosno elektronskih ili SMS poruka, u vezi sa različitim aktivnostima, novitetima i pogodnostima u pogledu Proizvoda, uključujući uputstva o korišćenju Proizvoda i slične informacije, čuvaju se do opoziva pristanka;
 • podaci prikupljeni u vezi sa odgovaranjem na upite potrošača u vezi sa proizvodima, odnosno zaštitom podataka o ličnosti, uključujući zvučni zapis glasa, odnosno razgovora sa korisničkim servisom, čuvaju se najduže u roku od tri meseca nakon poslednje komunikacije sa potrošačem, tj. licem na koje se podaci odnose;
 • podaci ostvarivanje prava na pogodnosti i podsticaje u vezi sa kampanjama Rukovaoca i njegovih partnera čuvaju se za vreme trajanja članstva u Ploom Club-u, i dve godine nakon toga.

Vaši podaci mogu biti čuvani u dužem periodu ako je to potrebno kako bismo obezbedili neophodne informacije u slučaju bilo kakvog pravnog zahteva koji može proisteći iz Vaše upotrebe Veb-sajta i/ili naših proizvoda, kao i kada nas na to obavezuju propisi ili kada su u pitanju kolačići (više informacija o kolačićima naći ćete u odeljku 5. ove Politike privatnosti).

 

11. Vaša prava u vezi sa obradom podataka

Važno nam je da znate da imate određena prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja su garantovana zakonom i koja se ostvaruju pod propisanim uslovima. 

Pravo na pristup - imate pravo da zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na Vaš zahtev dostavićemo Vam kopiju Vaših podataka koje obrađujemo.

Pravo na ispravku i dopunu - imate pravo da se netačni podaci koji se odnose na Vas isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka - imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka, a naročito: 

(a) ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; 

(b) ako ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

(c) ako ste podneli prigovor na obradu u skladu sa zakonom.

Pravo na ograničenje obrade - imate pravo da se obrada Vaših podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

(a) ako osporavate tačnost podataka, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti; 

(b) ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka; 

(c) ako nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; 

(d) ako ste podneli prigovor na obradu koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane JTI preteže nad Vašim interesima.

Pravo na prigovor - ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama. 

Pravo na prenosivost podataka - imate pravo da podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili primite od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i ako se vrši automatizovano. Takođe, imate pravo da ovi podaci budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na opoziv pristanka - ako se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Pravo na podnošenje pritužbe - imate pravo da podnesete pritužbu povodom obrade Vaših podataka o ličnosti nadležnom organu nadzora u Republici Srbiji. U nastavku su njegovi kontakt podaci:

 

 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Srbija

Mejl: [email protected]

Telefon: +381 11 3408 900

Ukoliko želite da se služite napred navedenim pravima, možete da nas kontaktirate na sledeći način:

1. pismom - na adresu:

JT INTERNATIONAL AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA

Subotički put 25

24400 Senta

Republika Srbija;

2. elektronskom poštom - na mejl adresu:

[email protected];

 

 • telefonom - na broj:

+381112050300.

 

12. Bezbednost Vaših podataka

Bezbednost Vaših podataka nam je veoma važna. Zbog toga JTI preduzima mere fizičke, tehničke i elektronske zaštite kako bi sprečio slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmene, neovlašćeno otkrivanje ili pristup podacima o ličnosti. Ove mere su usmerene na lica kako van naše organizacije tako i unutar nje jer je pristup Vašim podacima ograničen samo na one osobe čija zaduženja nužno zahtevaju takav pristup i koje su poučene o pravilima zaštite podataka o ličnosti. 

Nažalost ne postoje neprobojni sigurnosni sistemi, pa tako ne možemo da garantujemo da bezbednost sistema nad kojima imamo neposrednu kontrolu nikada neće biti ugrožena. U slučaju povrede podataka o ličnosti preduzećemo sve raspoložive mere i o tome obavestiti nadležne organe u skladu sa propisima, kao i pojedince o čijim podacima je reč, ukoliko je to moguće.

 

13. Završne odredbe

Radi izbegavanja sumnje, na sve što Politikom privatnosti nije izričito uređeno primenjivaće se propisi Republike Srbije, koje pravo će biti merodavno i u slučaju spora u vezi sa Politikom privatnosti, odnosno obradom podataka o ličnosti shodno istoj, a koji spor se ima rešavati pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu, Republika Srbija.

Politika privatnosti je sačinjena na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu će u slučaju bilo kakvih neslaganja između navedenih verzija merodavna biti verzija na srpskom jeziku.

Da li imate više od 18 godina?

Potvrdite

Morate imati više od 18 godina da biste pristupili ovom veb-sajtu.

Pristup Ploom veb-sajtu i proizvodima dozvoljen je samo punoletnim pušačima, korisnicima vejp ili drugih nikotinskih proizvoda iz Srbije.

Ploom proizvodi nisu sredstva za odvikavanje od pušenja, nisu bez rizika i mogu izazvati zavisnost.

Posetite ovu stranicu za više informacija.