Opšti uslovi učešća u programu PLOOM CLUB

Na snazi od 8. maja 2024. godine

 

1. Definicije:

1.1. PLOOM CLUB (ili PLOOM KLUB) je program lojalnosti namenjen Članovima – registrovanim korisnicima PLOOM CLUB-a. Na osnovu pravila navedenog programa, Članovi su u mogućnosti da preduzimajući određene aktivnosti sakupljaju poene, ostvaruju razne pogodnosti i šanse za različite posebne ponude, nagrade i iskustva.  

1.2. PLOOM CLUB je program kompanije JT International AD Senta, Subotički put 25, 24400 Senta (u daljem tekstu: JTI) koji JTI realizuje u saradnji sa Poslovnim partnerima. Kompanija JTI se bavi uvozom i veleprodajom proizvoda brenda PLOOM, među kojima su i Uređaji za zagrevanje duvana koji omogućavaju konzumiranje duvanskih proizvoda bez sagorevanja i duvanskog dima. Navedeni proizvodi nisu bez rizika i namenjeni su isključivo punoletnim licima, te je prodaja istih maloletnim licima zabranjena. Proizvodi kompanije JTI nisu namenjeni prodaji licima koja nisu punoletna ili koja već nisu pušači ili korisnici duvanskih ili nikotinskih proizvoda, niti ih kompanija JTI promoviše ovim licima na bilo koji način. U skladu sa navedenim, PLOOM KLUB je namenjen isključivo punoletnim postojećim pušačima ili korisnicima vejp ili drugih nikotinskih proizvoda.

1.3. Izrazi korišćeni u daljim pravilima imaće značenje koje je ovde definisano:

 

OPŠTI USLOVI PLOOM CLUB-a Označava Opšte uslove učešća u programu PLOOM CLUB navedene ovim dokumentom.
PLOOM CLUB Označava klub lojalnosti kompanije JTI definisan u Odeljku 1. namenjen registrovanim Članovima odnosno registrovanim korisnicima PLOOM CLUB-a i zasnovan na statusu takvog Članstva sa svim pravilima koja su utvrđena Opštim uslovima PLOOM CLUB-a.
Član  Označava lice koje je registrovano i poseduje Korisnički nalog  u bazi JTI prema pravilima objavljenim na veb-sajtu www.ploom.rs i definisano je u Odeljku 3. 
Korisnički nalog  Označava jedinstveni profil korisnika kreiran na kompjuterskim serverima koji beleži podatke o korisniku, njegove preferencije, i aktivnosti, čijim postavkama u određenoj meri upravlja korisnik. 
Teritorija Označava teritoriju Republike Srbije isključujući teritoriju Pokrajine Kosovo i Metohija.
Ploom proizvodi  Označava proizvode brenda Ploom koje prodaje kompanija JTI i/ili njeni Poslovni partneri odnosno drugi maloprodavci.
Uređaj Označava Uređaj za zagrevanje duvana brenda Ploom koje prodaje kompanija JTI i/ili njeni Poslovni partneri odnosno drugi maloprodavci. Uređaj može označavati Ploom X Advanced tehnologiju za zagrevanje duvana ili drugi Ploom proizvod iste kategorije odnosno vrste i namene koji kompanija JTI ima u svom prodajnom asortimanu.
Dodaci Označava proizvode brenda Ploom koji predstavljaju dodatnu opremu uz Uređaj i neophodni su za njegovo nesmetano fukcionisanje i upotrebu, uključujući ali neograničavajući se na strujni adapter, USB kabl, Prednji poklopac (Funkcionalni Dodaci), ili su namenjeni za upotrebu uz Uređaj i ne utiču nužno na njegovo nesmetano funcionisanje i upotrebu (Ostali Dodaci).
Poeni Označava bodove koji stiču Članovi PLOOM CLUB-a na osnovu određenih aktivnosti ili nastupanjem određenih okolnosti, izraženi brojem, a koji se beleže na Korisničkom nalogu Članova i definisani u odeljku 5.
Status Označava nivo statusa određenog člana dostignut na osnovu broja Poena, definisan u Odeljku 5.
Pogodnosti Označava posebna prava i povlastice za Članove Ploom CLUB-a.
Elektronski kod Označava jedinstvenu kombinaciju niza slova i brojeva koju generiše kompjuterski sistem u svrhu korišćenja Poena Članova za određene Pogodnosti i koristi se kao dokaz postojanja Poena članova, kako je to određeno u Odeljku 5. 
Lični kod  Označava jedinstvenu kombinaciju niza slova i brojeva koju generiše kompjuterski sistem i beleži se na Korisničkom nalogu svakog člana PLOOM-CLUB-a kao njegov jedistveni kod.
Preporuči prijatelja Označava poseban program u okviru PLOOM CLUB-a opisan u Odeljku 6.
Zaposleni Označava lica u radnom odnosu kod JTI ili na drugi način radno angazovana od strane JTI.
Poslovni partneri Označava pravna lica koja su angažovana u prodaji proizvoda kompanije JTI, odnosno Ploom proizvoda i sarađuju sa kompanijom JTI na osnovu međusobnih ugovora o saradnji.
Kompanija JTI/JTI Označava privredno društvo JT International akcionarsko društvo Senta (JT International ad Senta), Subotički put 25, 24400 Senta, Republika Srbija.

 

2. Primena Opštih uslova PLOOM CLUB-a

2.1. Opštim uslovima PLOOM CLUB-a regulisano je učešće i članstvo u PLOOM CLUB-u, kao i  odnos Članova za kompanijom JTI, te ostvarivanje prava po osnovu pravila navedenih u istim.

2.2. Pristupanjem PLOOM CLUB-u, tj. sticanjem svojstva Člana, lice prihvata ove Opšte uslove PLOOM CLUB-a i pristaje da bude obavezano pravilima utvrđenim Opštim uslovima PLOOM CLUB-a.

2.3. Tokom trajanja članstva, Članovi su u obavezi da poštuju Opšte uslove PLOOM CLUB-a. Ukoliko Član nije saglasan sa Opštim uslovima PLOOM CLUB-a ili iste ne može poštovati iz bilo kog razloga, članstvo se može otkazati na načine definisane pravilima na veb-sajtu www.ploom.rs i Korisničkom nalogu Članova ili obraćanjem kompaniji JTI ili Korisničkoj službi Ploom Care (adresa elektronske pošte: [email protected], besplatan poziv na broj: 0800/077-771)

2.4. Opšti uslovi PLOOM CLUB-a važe na Teritoriji.

2.5. Kompanija JTI zadržava pravo izmene Opštih uslova PLOOM CLUB-a, usluga i Pogodnosti programa PLOOM CLUB u bilo kom trenutku po osnovu obaveštenja. Ukoliko Član nije saglasan sa takvim izmenama može prekinuti svoje članstvo na način definisan tačkom 2.3.

 

3. Članstvo

3.1. Član PLOOM CLUB-a može postati fizičko lice koje je:

1) Punoletno odnosno navršilo je 18 godina,

2) Pušač ili korisnik vejp ili drugih nikotinskih proizvoda,

3) Ima prebivalište na Teritoriji važenja PLOOM CLUB-a.

U slučaju neispunjavanja bilo kog od navedenih uslova, određeno lice ne može postati Član. Pravna lica, privredni subjekti i drugi oblici udruživanja ne ispunjavaju uslove za članstvo.

3.2. Članstvo u programu PLOOM CLUB vezano je za Teritoriju. Članstvo u PLOOM CLUB-u i sva prava i obaveze koje iz istog proizilaze nije moguće koristiti u drugoj državi, odnosno van Teritorije.

3.3. Članstvo u programu PLOOM CLUB je jedinstveno uz jedinstven Korisnički nalog i jedno lice ne može imati višestruka članstva. Jedno lice može registrovati više Uređaja na svom Korisničkom nalogu prema predviđenim koracima za  registraciju Uređaja na www.ploom.rs odnosno na Korisničkim nalozima Članova, (Registracija Uređaja), ali će i dalje imati jedno članstvo u PLOOM-CLUB-u. Članstvo u programu PLOOM CLUB, Pogodnosti i/ili pružene usluge na osnovu istog su lične prirode i ne mogu se prenositi trećim licima.

3.4. Lica iz tačke 3.1. postaju Članovi PLOOM CLUB-a registracijom u PLOOM bazi korisnika na sledeće načine:

 

  • Kreiranjem Korisničkog naloga na veb-sajtu www.ploom.rs,
  • Kreiranjem Korisničkog naloga na prodajnim mestima Ploom proizvoda uz asistenciju prodajnog osoblja putem platformi i opreme kojima rukuje prodajno osoblje.

3.5. Članovi su dužni da obezbede da su podaci na njihovom ličnom Korisničkom nalogu verni, tačni i precizni, te da predstavljaju njihove lične podatke  za koje su Članovi saglasni da se obrađuju u skladu sa Politikom privatnosti JTI objavljenoj na sajtu www.ploom.rs. Svaku promenu podataka Članovi su dužni da registruju na svom Korisničkom nalogu, i kompanija JTI neće biti odgovorna ukoliko je određeno neostvarivanje prava Člana u skladu sa ovim Opštim uslovima PLOOM CLUB-a nastalo usled nepotpunih i/ili netačnih podataka Člana na Korisničkom nalogu.  

3.6. Članstvo u PLOOM CLUB-u je trajno, odnosno do prekida statusa Člana na inicijativu samog Člana kako je to opisano ovim Opštim uslovima PLOOM CLUB-a ili na inicijativu kompanije JTI. Kompanija JTI ima pravo da odbije prijavu ili registraciju članstva, kao i da ukine pravo na Članstvo, Korisnički nalog Člana ili korišćenje PLOOM CLUB-a iz bilo kog razloga, uključujući i kršenje Opštih uslova PLOOM CLUB-a, kao i da ukine program PLOOM CLUB u celosti.

 

4. Pogodnosti

4.1. Na osnovu članstva u programu PLOOM CLUB i na osnovu svog Statusa, lica imaju pravo na razne Pogodnosti utvrđene ovim Opštim uslovima. Kompanija JTI ima pravo da izmeni označene Pogodnosti, pravila PLOOM CLUB-a i Opšte uslove PLOOM CLUB-a u svakom trenutku iz obaveštenje dato putem izmena istih na veb-sajtu www.ploom.rs.

4.2. Ponuda Pogodnosti po osnovu članstva u PLOOM CLUB-u važi do izmene ili stavljanja van snage ovih Opštih pravila PLOOM CLUB-a, osim ako je za pojedine Pogodnosti drugačije utvrđeno. Kompanija JTI zadržava pravo da:

 

  • prekine odnose sa Poslovnim partnerima i pristup Pogodnostima koje pružaju Poslovni partneri iz bilo kojeg razloga u bilo kom trenutku; i
  • iz bilo kog razloga i u bilo kom trenutku izmeni Pogodnosti.

O svakoj takvoj promeni kompanija JTI će obavestiti Članove objavljivanjem na sajtu www.ploom.rs ili putem e-pošte.

4.3. Članovi mogu dobiti Pogodnosti i prikupljanjem Poena i dostizanjem određenih Statusa po osnovu prikupljenih Poena. Načini sticanja Poena i različitih Statusa navedeni su u Odeljku 5. Članovi mogu vršti izbor Pogodnosti koje su navedene pravilima PLOOM CLUB-a, a u zavisinosti od njihove dostupnosti.

4.4. Članovi mogu ostvariti Pogodnosti isključivo lično, osim u slučajevima kada je pravilima PLOOM CLUB-a utvrđeno drugačije, odnosno da ih mogu ostvariti druga lica.

4.5. Određene Pogodnosti koje se stiču na osnovu Statusa mogu se ostvariti, tj. koristiti u periodu  tokom koga traje takav Status. Takođe, određene Pogodnosti mogu se koristiti u roku koji je naveden za važenje takve pogodnosti, ukoliko je isti primenjiv. Ukoliko određena Pogodnost ne bude iskorišćena u periodu ili roku koji je utvrđen, Član gubi pravo na iskorišćavanje i zahtevanje takve Pogodnosti.

4.6. Neke Pogodnosti mogu pružiti Poslovni partneri. Pogodnosti Poslovnih partnera mogu biti podložne ugovorima između JTI i Poslovnih partnera, opštim uslovima Poslovnog partnera ili dostupnosti Pogodnosti kod Poslovnih partnera. Kompanija JTI će uložiti razumne napore da obezbedi dostupnost takvih Pogodnosti, ali neće biti odgovorna za propuste Poslovnih partnera da obezbede takve Pogodnosti, osim u slučaju kada je takav propust izazvala kompanija JTI. U takvom slučaju, odgovornost kompanije JTI biće ograničena na odgovarajuću Pogodnost iste vrednosti.

4.7. Kompanija JTI zadržava pravo da, uz obaveštavanje Članova na veb-sajtu www.ploom.rs ili na drugi način, samostalno ili u saradnji sa Poslovnim partnerima utvrdi i omogući Članovima i druge Pogodnosti koje nisu posebno navedene ovim Opštim uslovima PLOOM CLUB-a, uključujući ali ne ograničavajući se na specijalne ponude, nagrade, poklone, učešće na događajima ili druge posebno nenavedene usluge. Takođe, Poslovni partneri JTI, na osnovu svojih opštih uslova i odluka, mogu Članovima PLOOM CLUB-a omogućiti dodatne pogodnosti i specijalne ponude (kao što je npr. Uređaj po najpovoljnijim cenama).

4.8. U slučaju da Članovi, putem društvenih mreža ili drugim načinima komunikacije,  dele sadržaje o proizvodima kompanije JTI, pravilima PLOOM CLUB-a ili o Pogodnostima koje su stekli na osnovu istih, Članovi su samostalno odgovorni za sadržaj takve komunikacije na način da ista nije u suprotnostima sa stavovima kompanije JTI o svojstvima proizvoda JTI i njihovoj nameni, kao i sa pozitivnim propisima.

 

5. Poeni i Statusi

5.1. Članovi programa PLOOM CLUB, imaju mogućnost da steknu Poene za određene aktivnosti kod kompanije JTI i/ili Poslovnih partnera ili po ispunjenju određenih uslova i nastupanju različitih okolnosti, na različite načine.

5.2. Svi stečeni Poeni Članova se registruju i beleže u Korisničkom nalogu svakog Člana i mogu se koristiti na način predviđen pravilima PLOOM CLUB-a. Poene nije moguće zameniti za novac i isti se ne mogu koristiti ni sa kakvim drugim Statusom ili programom lojalnosti, osim onim navedenim pravilima PLOOM-CLUB-a.

5.3. Poeni važe i mogu da se koriste na načine navedene pravilima PLOOM CLUB-a do isteka perioda od dve kalendarske godine. Navedeno znači da će Poeni stečeni bilo kada u toku jedne kalendarske godine važiti i moći da se iskoriste zaključno sa 31. decembrom sledeće godine.

5.4. Poene može dobiti samo Član lično, i ne mogu se prenositi drugim Članovima ili bilo kojim trećim licima po bilo kom osnovu. U slučaju smrti Člana, svi Poeni i Pogodnosti koje je taj Član sakupio ili na koje je stekao pravo automatski se poništavaju.

5.5. U slučaju bilo kakvog spora oko prava na Poene, zahtev za ostvarivanja prava na iste mora se uputiti kompaniji JTI u roku od 1 (jedne) godine od predmetne aktivnosti ili uslova za sticanje istih, uz dostavljanje dokaza o takvoj aktivnosti ili uslovu.

5.6. Poeni, kao i  aktivnosti Članova i uslovi i okolnosti pod kojima se isti stiču navedeni su u nastavku:

 

Aktivnost/Okolnost: Poeni
Registracija Uređaja 500
Prva obavljena kupovina u Online prodavnici¹ (www.ploom.rs) 50
Kupovina Dodataka u Online prodavnici² (www.ploom.rs) 50
Prva obavljena kupovina Uređaja od strane preporučenog Prijatelja* 500
Rođendan člana 100
Godišnjica Ploom Srbija 50
Svaki pročitani članak dostupan Članovima na www.ploom.rs (za maksimalno 10 pročitanih članaka u toku jednog kalendarskog meseca)

10 – za Silver Status

20 – za Gold Status

30 – za Black Status

**

Odigrana igrica dostupna Članovima na www.ploom.rs - prema rezultatu (za maksimalno 3 odigrane igrice tokom jedne kalendarske nedelje) 

10 – nizak ostvareni rezultat

25 – srednji ostvareni rezultat

50 – visok ostvareni rezultat

 

5.7. Članovi stiču određeni Status na osnovu osvojenih Poena, i to:

1) Silver – od 0 do 1499 Poena;

2) Gold – od 1500 do 2999 Poena;

3) Black –3000 i više Poena.

5.8. Ukoliko Član na osnovu stečenih Poena u toku jedne kalendarske godine stekne određeni Status, najmanje taj nivo Statusa održava do 31. decembra iste godine, bez obzira da li je broj Poena neophodan za sticanje prava na dati Status umanjen tokom godine po osnovu njihovog korišćenja na način predviđen pravilima PLOOM CLUB-a. Na dan 1. januara svake kalendarske godine Status Člana se ponovo određuje na osnovu broja Poena na Korisničkom nalogu Člana na dan 31. decembar prethodne godine.

5.9. Na svakih stečenih 500 ili 1000 Poena, Član stiče pravo da iste iskoristi kao vid plaćanja (gde je 1 Poen = 1,00 RSD) prilikom sledeće kupovine bilo kog proizvoda, i to:

1) U Ploom online prodavnici na veb-sajtu www.ploom.rs;³

ili

2) Na Ploom specijalizovanim prodajnim mestima i/ili kod specijalizovanih Ploom Brend ambasadora (lista prodajnih mesta dostupna pod imenom Ploom Brand Prodavnice na veb stranici www.ploom.rs/sr/lokator-prodavnica)⁴.

U svrhu korišćenja Poena na navedeni način, potrebno je da Članovi na veb-sajtu www.ploom.rs odnosno na svom Korisničkom nalogu, preuzmu Elektronske kodove⁵ (za koje je navedena vrednost 500,00 odnosno 1000,00 RSD  za korišćenje odnosno plaćanje na navedenim prodajnim lokacijama (online ili offline)), a koji kodovi će na prodajnom osoblju predstavljati dokaz postojanja navedenih Poena i mogućnost da se isti koriste prilikom plaćanja. 

5.10. Elektronski kodovi iz tačke 5.9. se moraju iskoristiti u roku od 30 dana, te Članovi moraju iskoristiti Pogodnost predviđenu u tački 5.9. odnosno Poene na način koji su izabrali, u roku od 30 dana od dana preuzimanja Elektronskog koda na svom Korisničkom nalogu. U suprotnom navedena Pogodnost ističe, i Članovi će izgubiti broj Poena koje su tom prilikom iskoristili za dobijanje Elektronskog koda.

5.11. Kompanija JTI zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku izmeni pravila i načine za sticanje Poena ili Statusa, uz prethodno obaveštavanje Članova na veb-sajtu www.ploom.rs, izmenom Opštih uslova PLOOM CLUB-a, ili na drugi način.

 

¹ Ploom E-Prodavnica na veb-sajtu www.ploom.rs kojom upravlja Poslovni partner kompanije JTI – Mercata VT DOO Novi Sad.

² Ploom E-Prodavnica na veb-sajtu www.ploom.rs kojom upravlja Poslovni partner kompanije JTI – Mercata VT DOO Novi Sad.

pravila Preporuči prijatelja navedena u odeljku 6.

** način sticanja Statusa navedeni u odeljku 5. tačke 5.7. i 5.8.

³ Ploom E-Prodavnica na veb-sajtu www.ploom.rs kojom upravlja Poslovni partner kompanije JTI – Mercata VT DOO Novi Sad.

⁴ Ploom Brand prodajna mesta čija je lista dostupna na veb-stranici www.ploom.rs/sr/lokator-prodavnica,  kojima upravlja poslovni partner kompanije JTI - MPS Integration doo Beograd, uključujući i njihovo prodajno osoblje Ploom Brand Ambasadore koji mogu vršiti trgovinu ličnim nuđenjem. 

⁵ U pojedinim kanalima komunikacije kompanije JTI ka Članovima umesto naziva „elektronski kod“ za zamenu poena može se korisiti izraz „kupon“ i/ili „vaučer“, te kompanija JTI potvrđuje da isti ne predstavljaju kupone ili vaučere kao sredstva za ostvarivanje prava na prodajne podsticaje u smislu Zakona o trgovini Republike Srbije, već dokaz postojanja bodova Članova PLOOM CLUB-a koji se mogu koristiti na prodajnim mestima Poslovnih partnera kompanije JTI na osnovu međusobnog ugovora.  

 

6. „Preporuči prijatelja“

6.1. Pravila programa „Preporuči prijatelja“ su pravila PLOOM CLUB-a po kojima svaki Član ili Zaposleni JTI po odluci JTI (u ovom odeljku označen kao: Preporučilac) može preporučiti određeno lice (u ovom odeljku označen kao: Prijatelj) za učešće u PLOOM CLUB-u, na osnovu čega Preporučilac i Prijatelj, koji postane Član PLOOM CLUB-a, stiču određene Pogodnosti.

6.2. Svaki postojeći Član PLOOM CLUB-a (Preporučilac) na svom Korisničkom nalogu poseduje svoj Lični kod koji podrazumeva jedinstvenu kombinaciju niza slova i/ili brojeva, dok zaposleni JTI dobijaju svoj jedinstveni kod na osnovu odluke kompanije JTI (u daljem tesktu: Lični kod). Lični kod Preporučilac može koristiti kao kod preporuke, odnosno podeliti ga sa svojim Prijateljem.

6.3. Uslovi koji se kumulativno moraju ispuniti da bi lice bilo podobno da postane Prijatelj u skladu sa pravilima iz ovog Odeljka i koristilo Pogodnosti koje su navedene ovim pravilima su:

1) da je u pitanju fizičko lice koje je punoletno odnosno navršilo je 18 godina,

2) da je pušač ili korisnik vejp ili drugih nikotinskih proizvoda,

3) da ima prebivalište na Teritoriji važenja PLOOM CLUB-a,

4) da nije postojeći Član Ploom CLUB-a i nije to postao do trenutka korišćenja Ličnog koda Preporučioca,

5) da prihvata da postane postane Član PLOOM CLUB-a registracijom u bazi kompanije JTI otvaranjem Korisničkog naloga usled korišćenja Ličnog koda Preporučioca na način naveden ovim pravilima, sa svim pravima i obavezama koje proističu iz PLOOM CLUB-a.

6.4. Lični kod Preporučioca koji je Član Ploom Club-a može se koristiti najviše 10 (deset) puta, odnosno Pogodnosti koje se stiču na osnovu pravila „Preporuči Prijatelja“, kako za Člana tako i za Prijatelje koje je Član preporučio, mogu se ostvariti maksimalno 10 puta. Kompanija JTI može isključiti Člana iz progama „Preporuči Prijatelja“ onoga trenutka kada se, po osnovu njegovog Ličnog koda, realizovalo 10 Pogodnosti po osnovu navedenih pravila programa. Takođe, kompanija JTI može isključiti Prijatelje iz programa „Preporuči Prijatelja“ ako utvrdi da su u pitanju ista lica koja već poseduju Korisničke naloge kao Članovi PLOOM CLUB-a ili da su već iskoristili Pogodnosti po osnovu pravila Programa.  

6.5. Lični kod Preporučioca Prijatelj može korisiti za Pogodnost prilikom prve kupovine Ploom Uređaja uz registraciju svog Korisničkog naloga, a u vidu načina plaćanja odnosno umanjenja ličnog plaćanja u iznosu od 500,00 RSD preko Ličnog koda Člana, odnosno 1000,00 RSD preko Ličnog koda Zaposlenog JTI, i to:

1) U Ploom online prodavnici na veb-sajtu www.ploom.rs;⁶

ili

2) U Ploom specijalizovanim prodajnim mestima i/ ili kod specijalizovanih Ploom Brend ambasadora (lista prodajnih mesta dostupna pod imenom Ploom Brand Prodavnice na veb-stranici www.ploom.rs/sr/lokator-prodavnica)⁷.

6.6. Pogodnost iz tačke 6.5. se stiče pokazivanjem Ličnog koda Preporučioca prodajnom osoblju na navedenim prodajnim lokacijama uz uslov da se Prijatelj, prilikom takve kupovine Uređaja, registruje kao novi Član PLOOM CLUB-a. Navedenu kupovinu uz registraciju Preporučilac može obaviti po važećim pravilima kupovine i/ili specijalnih ponuda uz registaciju ili članstvo u PLOOM CLUB-u. Navedeno znači da su cene Uređaja za koje se može koristiti Lični kod Preporučioca definisane od strane maloprodavaca/Poslovnih partnera i ukoliko kod istih postoje posebne pogodnosti ili specijalne ponude za članove PLOOM CLUB-a, Prijatelj može koristiti te pogodnosti i ponude prilikom kupovine, ne dirajući u pravo na Pogodnost iz tačke 6.5.

6.7. U slučaju realizacije kupovine Uređaja i korišćenja Pogodnosti od strane Prijatelja na način predviđen tačkama 6.5. i 6.6, Preporučilac, stiče na svom Korisničkom nalogu dodatnih 500 Poena (u skladu sa Odeljkom 5.), dok se pogodnosti za Zaposlene JTI utvrđuju Odlukom JTI. 

6.8. Program “Preporuči prijatelja” se može koristiti samo za lične, nekomercijalne svrhe i Preporučilac može da deli svoj Lični kod za preporuku bilo kojim vidom komunikacije koja se može okarakterisati kao lična komunikacija. Masovno oglašavanje ili promovisanje Ličnog koda i Pogodnosti koje se na osnovu korišćenja istog stiču nije dozvoljeno i može rezultovati trenutnim isključenjem iz Programa „Preporuči Prijatelja“ i/ili iz članstva u PLOOM CLUB-u.

6.9. Članovi, Zaposleni JTI i Prijatelji, kao učesnici programa „Preporuči Prijatelja“ prihvataju da ih obavezuju pravila i uslovi zaštite od korupcije, i to: da nisu državni službenici i/ili zvaničnici ili kandidati za javne funkcije, kao i da neće direktno ili indirektno nuditi ili obećavati, kao ni zahtevati ili primati  bilo koje naknade, poklone, nagrade ili druge koristi, koje bi mogle da se smatraju mitom ili protivzakonitom koruptivnom praksom, te da će poštovati sve pozitivne propise kojima se uređuje oblast zaštite od korupcije.

6.10. Kompanija JTI zadržava pravo da preduzima aktivnosti u vezi sa učešćem u programu „Preporuči Prijatelja“ sa ciljem otkrivanja bilo kakvih zloupotreba, kao i da preduzme sve neophodne mere da iste spreči ili otkloni, uključujući a ne ograničavajući se na obustavljanje Pogodnosti po osnovu navedenog programa.

 

⁶ Ploom E-Prodavnica na veb-sajtu www.ploom.rs kojom upravlja poslovni partner kompanije JTI – Mercata VT DOO Novi Sad.

⁷ Ploom Brand prodajna mesta čija je lista dostupna na veb-stranici www.ploom.rs/sr/lokator-prodavnica, a  kojima upravlja poslovni partner kompanije JTI - MPS Integration doo, uključujući i njihovo prodajno osoblje Ploom Brand Ambasadore koje može vršiti trgovinu ličnim nuđenjem.

 

7. Dodatne garancije

7.1. Pored postojećih prava potrošača koja su garantovana Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije, kompanija JTI kao uvoznik Ploom proizvoda za Teritoriju svojim Članovima omogućava dodatna prava (u daljem tekstu: Dodatna garancija) u vezi sa oštećenim ili nefunkcionalnim Uređajima ili njihovim komponentama ili Funkcionalnim Dodacima koje utiču na njegovu pravilnu upotrebu i funkcionisanje.

7.2. Uslov za sticanje Dodatne garancije je da je Član registrovao predmetni Uređaj na svom Korisničkom nalogu prema predviđenim koracima na veb-sajtu www.ploom.rs ili svom Korisničkom nalogu,  pre podnošenja zahteva za ostvarivanja prava iz Dodatne garancije ili prilikom podnošenja istog zahteva.

7.3. Uređaji za koje se može ostvariti pravo na Dodatnu garanciju su oni za koje je na osnovu podnete reklamacije odnosno zahteva za ostvarivanje prava na Dodatnu garanciju utvrđeno da postoje neki od sledećih razloga koji utiču na njihovu pravilnu upotrebu i fukcionisanje (dalje: Nefunkcionalni Uređaji):  

1) slučajno i nenamerno fizičko oštećenje koje nije prouzrokovano nepravilnim rukovanjem ili nepažnjom (u daljem tekstu: Slučajno oštećenje),

2) kvar usled defekata materijala i/ili izrade i/ili dizajna, odnosno usled razloga koji nisu uzrokovani radnjama potrošača (u daljem tesktu: Kvar).

Pod uzrocima za nefunkcionalnost Uređaja podrazumevaće se i navedeni uzroci bilo koje od komponenti Uređaja ili Funcionalnih Dodataka neophodnih za njegovo pravilno funkcionisanje.

7.4. Kako bi ostvarili prava iz Dodatne garancije za slučajeve Slučajnog oštećenja, Članovi su u obavezi da preduzmu sve razumne mere predostrožnosti kako bi se Uređaj ili Funkcionalni Dodaci nephodni za njihovo pravilno funcionisanje zaštitili i koristili u skladu sa njihovim uputstvom za upotrebu. Dodatna garancija iz ovog Odeljka  neće biti omogućena u sledećim slučajevima:

1) oštećenja prouzrokovana zloupotrebom, realizovanim ili pokušanim izmenama na uređaju, ili električnim udarom;

2) Uređaja sa serijskim brojem koji je izmenjen, obrisan ili uklonjen;

3) Uređaja ili Funkcionalnog Dodataka koji su rasklopljeni, servisirani ili modifikovani na način koji nije odobren od strane kompanije JTI;

4) gubitka ili krađe Uređaja ili Funkcionalnog Dodatka;

5) oštećenja na spoljašnjosti Uređaja ili Funkcionalnog Dodataka koja ne utiču na njihovu funkcionalnost;

6) neispravnosti usled upotrebe sa nekompatibilnim proizvodom;

7) oštećenja ili neispravnosti uzrokovanih korišćenjem koje nije u skladu sa povezanim korisničkim uputstvom;

8) oštećenja ili kvara uzrokovanih uobičajenim habanjem i/ili korišćenjem.

7.5. Dodatna garancija koju će Članovi ostvariti u slučajevima Nefunkcionalnih Uređaja u skladu sa pravilima ovog Odeljka ogleda se u obaveznoj zameni Uređaja u roku od 2 (dve) godine od kupovine Uređaja (uz ograničenje prava na samo jednu zamenu u slučajevima Slučajnog oštećenja), a koju će, na zahtev Članova, obavljati servisna mesta imenovana od strane kompanije JTI (dalje: Servisna mesta). Ukoliko se neki od navedenih uzroka nefunkcionalnosti nalaze u Funkcionalnim Dodacima uz Uređaj od kojih zavisi njegovo pravilno fukcionisanje i upotreba, zamena u navedenim rokovima će biti izvršena samo u pogledu tih Funkcionalnih Dodataka, ukoliko se time obezbeđuje dalje pravilno fukcionisanje i upotreba Uređaja.

7.6. Servisna mesta koja kompanija JTI na ovaj način imenuje su specijalizovana prodajna mesta (čija je lista dostupna pod imenom Ploom Brand Prodavnice na veb-stranici www.ploom.rs/sr/lokator-prodavnica⁸.

7.7. Članovi svoja pitanja i zahteve u vezi sa ostvarivanjem prava iz Dodatne garancije mogu uputiti Korisničkoj podršci Ploom Care (adresa elektronske pošte: [email protected], besplatan poziv na broj: 0800/077-771) ili direktno osoblju na Servisnim mestima. Za samu realizaciju prava iz Dodatne garancije, odnosno zamenu, Članovi će svakako biti upućeni na Servisna mesta.

7.8 U slučaju podnošenja reklamacija odnosno zahteva za ostvarivanje prava iz Dodatne garancije, Članovi će biti u obavezi da ispune zahteve propisane pravilima za rešavanje pritužbi odnosno reklamacija i nadležnim licima Ploom Care Korisničke podrške ili Servisnih mesta dostave sledeće informacije: (1) serijski broj Nefunkcionalnog Uređaja; (2) opis simptoma, problema ili uzroka nefukcionalnosti Uređaja ili Funkcionalnog Dodatka; i (3) radnje koje su preduzete pre nego što su sa Uređajem ili Funkcionalnim Dodatkom počeli problemi i sve korake koji su preduzeti da bi problem bio rešen. Takođe, Servisnom mestu se mora dostaviti Nefukcionalni Uređaj ili Funkcionalni Dodatak, a ukoliko nadležna lica Servisnih mesta ili kompanija JTI zatraže, Član će biti u obavezi da dostavi dokaz o kupovini Uređaja ili Funkcionalnog Dodatka.

7.9. Nadležna lica Servisnih mesta ili Ploom Care Korisničke podrške će Članu pisanim putem potvrditi prijem pritužbe/reklamacije odnosno zahteva za ostvarivanje prava iz Dodatne garancije, i po pravilu, o istoj će biti odlučeno na licu mesta, odnosno istom prilikom. U suprotnom, ukoliko je za rešavanje reklamacije i ostvarivanja prava na Dodatnu garanciju potreban duži rok, o reklamaciji i eventualnom pravu iz Dodatne Garancije će biti rešeno u roku od 8 dana od dana prijema iste, o čemu će Član biti obavešten pisanim, telefonskim ili elektronskim putem od strane osoblja Servisnog mesta ili kompanije JTI odnosno Ploom Care Korisničke podrške. Ukoliko Član ima pravo na zamenski Uređaj ili Funkcionalni Dodatak, isti će se uručiti od strane osoblja Servisnog mesta u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od podnete reklamacije.

7.10. U slučaju prava na zamenu u skladu sa ovim Odeljkom, Član će predati Nefunkcionalni Uređaj ili Funkcionalne Dodatke koji podležu zameni osoblju Servisnog mesta, a u zamenu će dobiti Uređaj ili Funcionalni Dodatak iste vrste ukoliko je isti dostupan, ili Uređaj ili Funkcionalni Dodatak koji je po performansama i funkcionalnosti ekvivalentan Nefunkcionalnom Uređaju ili zamenjenom Funkcionalnom Dodatku i omogućava njihovo pravilno funkcionisanje.

7.11. Prava posebno data ovim Odeljkom u vidu Dodatne garancije ne diraju u prava potrošača i pravne lekove predviđene Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije, te potrošači zadržavaju sva prava proistekla iz zakona kod maloprodavaca kod kojih su kupili Ploom proizvode, uključujući i kupovinu preko Online prodavnice na veb-sajtu www.ploom.rs

 

⁸ Ploom Brand prodajna mesta čija je lista dostupna na veb-stranici www.ploom.rs/sr/lokator-prodavnica, a  kojima upravlja poslovni partner kompanije JTI - MPS Integration doo Beograd. 

 

8. Druge Pogodnosti

8.1. Članovi PLOOM CLUB-a imaju pravo i na druge Pogodnosti među kojima su:

- besplatna isporuka za kupovinu u online prodavnici na veb-sajtu www.ploom.rs⁹,

- besplatno čišćenje Uređaja, uputstva i korisnička podrška u Ploom specijalizovanim prodajnim mestima (čija je lista dostupna pod imenom Ploom Brand Prodavnice na veb-stranici www.ploom.rs/sr/lokator-prodavnica)¹⁰.

8.2. U skladu sa Odeljkom 4. Kompanija JTI zadržava pravo da, uz obaveštavanje Članova na veb-sajtu www.ploom.rs ili na drugi način,  samostalno, ili u saradnji sa Poslovnim partnerima utvrdi i omogući svojim članovima i druge Pogodnosti koje nisu posebno navedene ovim Opštim uslovima PLOOM CLUB-a, uključujući ali ne ograničavajući se na specijalne ponude, nagrade, poklone, učešće na događajima ili druge posebno nenavedene usluge. 

 

⁹ Ploom E-Prodavnica na veb-sajtu www.ploom.rs kojom upravlja poslovni partner kompanije JTI – Mercata VT DOO Novi Sad.

¹⁰ Ploom Brand prodajna mesta čija je lista dostupna na veb-stranici www.ploom.rs/sr/lokator-prodavnica, a  kojima upravlja poslovni partner kompanije JTI - MPS Integration doo Beograd.

 

9. Završne odredbe

9.1. U slučaju neslaganja sa Opštim uslovima PLOOM CLUB-a Članovi mogu svoje članstvo otkazati u svakom trenutku na načine definisane pravilima na veb-sajtu www.ploom.rs i Korisničkom nalogu Članova ili obraćanjem kompaniji JTI ili Korisničkoj službi Ploom Care (adresa elektronske pošte: [email protected], besplatan poziv na broj: 0800/077-771).

9.2. U slučaju kršenja Opštih uslova PLOOM CLUB-a kompanija JTI može prekinuti članstvo bilo kog Člana u bilo kom trenutku sa trenutnim dejstvom. Takođe, kompanija JTI može prekinuti članstvo 30 dana nakon podnošenja zahteva od strane Člana.

9.3. Kompanija JTI neće biti odgovorna ukoliko je određeno neostvarivanje prava Člana u skladu sa ovim Opštim uslovima PLOOM CLUB-a nastalo usled nepotpunih i/ili netačnih podataka Člana na Korisničkom nalogu.  

9.4. Nakon prestanka članstva, Član više neće imati pravo na bilo koju od usluga i Pogodnosti iz programa PLOOM CLUB, osim prava iz Dodatne garancije opisane u Odeljku 7, koja će ostati na snazi do isteka rokova navedenih u datom Odeljku. Ukoliko je pravo na određenu Pogodnost već ostvareno, Član zadržava pravo da istu realizuje u rokovima predviđenih za korišćenje date Pogodnosti ukoliko su isti primenjivi.

9.5. Kompanija JTI će svojim Poslovnim partnerima na načine utvrđene međusobnim dogovorima potvrditi da su Članovi i/ili druga lica ostvarili pravo na određene Pogodonosti na osnovu pravila PLOOM CLUB-a i učiniti razumne napore da se iste i realizuju.

9.6. Kompanija JTI ne daje bilo kakve izjave ili garancije o bilo kakvim prihodima, naknadama, ili drugim poreskim obavezama i javnim dažbinama koje bi Članovi mogli imati kao rezultat Članstva u programu PLOOM CLUB. Članovi su samostalno odgovorni za bilo kakve poreske ili druge obaveze nastale kao rezultat Članstva ili korišćenja Pogodnosti u programu PLOOM CLUB, osim onih za koje je isključivo odgovorna kompanija JTI po osnovu pozitivnih propisa.

9.7. Odricanja u ovom Odeljku ne isključuju odgovornost koja se ne može isključiti na osnovu pozitivnih propisa.

9.8. Vlasništvo nad Poenima i Pogodnostima ostaje kompaniji JTI u svakom trenutku i nikad ne prelazi na Članove osim što Članovi umaju pravo na korišćenje Pogodnosti u skladu sa Opštim uslovima PLOOM CLUB-a. Rizici u vezi sa Pogodnostima prelaze na Članove čim iskoriste datu Pogodnost. Prikupljanje Poena i Pogodnosti utvrđuje kompanija JTI prema spostvenom nahođenju.

9.9. Osim kako je kompanija JTI izričito drugačije utvrdila za određenu Pogodnost u pisanom obliku, Poeni i Pogodnosti se ne mogu zameniti za novac, niti se mogu refundirati ili razmeniti. Poeni i Pogodnosti se ni u kom trenutku ne mogu kupovati, prodavati, menjati ili na bilo koji drugi način prenositi bilo kojoj trećoj strani, uključujući bilo kog drugog Člana, osim ako je to posebno odobreno od strane kompanije JTI. Kompanija JTI može otkazati bilo koje Poene i Pogodnosti kojima se trguje ili koji se prenose na opisani način.

9.10. Kompanija JTI zadržava pravo da suspenduje ili prekine određeno pravo Člana ili pravo bilo kog lica koje koristi dato pravo, za koje  se sumnja da koristi program PLOOM CLUB na način koji nije u skladu sa ovim Opštim uslovima PLOOM CLUB-a ili važećim zakonom. Pored suspenzije ili ukidanja prava na korišćenje programa PLOOM CLUB, kompanija JTI zadržava pravo da preduzme odgovarajuće administrativne i/ili pravne radnje, koje smatra neophodnim po sopstvenom nahođenju.

9.11. Članstvo u programu PLOOM CLUB je besplatno, i isto je omogućeno u viđenom stanju, bez ikakvih daljih garancija.

9.12. Propust kompanije JTI da sprovede ove Opšte uslove PLOOM CLUB-a neće predstavljati odricanje od istih ili od bilo koje od njihovih odredbi.

9.13. Sve ostale informacije o programu PLOOM CLUB, mogu se dobiti obraćanjem kompaniji JTI ili Korisničkoj službi Ploom Care (adresa elektronske pošte: [email protected], besplatan poziv na broj: 0800/077-771).

9.14. Sva pitanja ili sporove u vezi sa pravom na korišćenje programa PLOOM CLUB, dostupnošću Pogodnosti ili saglasnošću sa ovim Opštim uslovima rešiće kompanija JTI po spostvenom nahođenju. Odluka kompanije JTI je obavezujuća.

9.15. Obaveštenja od kompanije JTI po osnovu ovih Opštih uslova PLOOM CLUB-a mogu se dostaviti na veb-sajtu www.ploom.rs ili u pisanom obliku, uključujući e-poštu.

9.16. Ovi Opšti uslovi PLOOM CLUB-a podležu zakonima Republike Srbije i za sve sporove u vezi sa ovim Opštim uslovima biće nadležan sud mesta u kojem se nalazi ogranka kompanije JTI u Beogradu.

9.17. Ukoliko bilo koji nadležni organ ili sud proglasi neku od odredbi ovih Opštih uslova PLOOM CLUB-a nevažećom ili nesprovodivom, takva odredba u meri proglašenog nevaženja ili nesprovodivosti, smatraće se izdvojenom od ostalih odredbi i neće uticati na važnost ostalih odredbi Opštih uslova.

9.18. U slučaju bilo kakvog neslaganja verzija ovih Opštih uslova PLOOM CLUB-a na srpskom i engleskom jeziku, prevladava verzija na srpskom jeziku.

Da li imate više od 18 godina?

Potvrdite

Morate imati više od 18 godina da biste pristupili ovom veb-sajtu.

Pristup Ploom veb-sajtu i proizvodima dozvoljen je samo punoletnim pušačima, korisnicima vejp ili drugih nikotinskih proizvoda iz Srbije.

Ploom proizvodi nisu sredstva za odvikavanje od pušenja, nisu bez rizika i mogu izazvati zavisnost.

Posetite ovu stranicu za više informacija.